Nastavení cookies

„Kulturní dědictví je nejen odkazem minulosti, ale také zdrojem pro naši budoucnost“ – Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

 

Rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví. Všichni budou mít příležitost zúčastnit se řady jedinečných akcí na oslavu bohatého a rozmanitého dědictví Evropy.

Kulturní dědictví je v Evropě všude kolem nás: v našich městech, v krajině i na archeologických nalezištích. Setkáváme se s ním nejen v literatuře, umění a v souvislosti s různými předměty, ale také v souvislosti s řemeslnými dovednostmi, příběhy, gastronomií, písněmi a filmy. Ve své rozmanitosti nás kulturní dědictví spojuje a díky technologiím a internetu je nyní přístupné více než kdy jindy.

Cílem Evropského roku kulturního dědictví je povzbudit ještě více lidí k objevování a prozkoumávání evropského kulturního dědictvía posílit pocit příslušnosti ke společné evropské rodině. V roce 2018 bude kladen důraz na:

 • hodnotu kulturního dědictví pro společnost,
 • jeho přínos pro hospodářství,
 • jeho úlohu v evropské kulturní diplomacii,
 • význam jeho zachování pro budoucí generace.

Kulturní dědictví hraje v Evropě významnou ekonomickou úlohu. Odvětví zaměstnává více než 300 000 osob a v Evropě je s ním nepřímo spojeno 7,8 milionu pracovních míst, například v cestovním ruchu a ve stavebnictví. Kulturní dědictví má rovněž pozitivní dopad na naši společnost, který je dosud podceňován: přispívá ke kvalitě života, sociální soudržnosti a mezikulturnímu dialogu.

Jak bude Evropský rok realizován?
Evropskýrok kulturního dědictví bude obsahovat iniciativy a akce na evropské, národní, regionální a místní úrovni. Na národní úrovni je jeho organizace svěřena koordinátorům jmenovaným jednotlivými členskými státy EU. Na evropské úrovni je Evropský rok výsledkem společného úsilí evropských institucí: Komise, Parlamentu a Rady a dále Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Zapojeny jsou rovněž klíčové zainteresované subjekty z oboru.

Co je na programu?
V průběhu roku 2018 budou po celé Evropě probíhat tisíce různých aktivit a oslav. To, že Evropský rok bude mít dopad i v období po roce 2018, zajistí deset hlavních evropských iniciativ. Tyto iniciativy bude provádět Evropská komise ve spolupráci s klíčovými partnery (Radou Evropy, UNESCO a dalšími evropskými organizacemi) a jejich podpora se zaměří na čtyři hlavní cíle: zapojení, udržitelnost, ochranu a inovaci.

 

Deset evropských iniciativ, čtyři cíle

Zapojení

 • Sdílené dědictví: kulturní dědictví patří všem
 • Dědictví je škole: děti objevují nejcennější evropské poklady a tradice
 • Dědictví a mládež: mladí lidé vdechují dědictví novýživot

Udržitelnost

 • Měnící se dědictví: nový obraz průmyslových, náboženských a vojenských objektů a krajiny
 • Cestovní ruch a dědictví: kulturnídědictví v kontextu odpovědného  a udržitelného cestovního ruchu

Ochrana

 • Úcta k dědictví: vývoj standardů kvality pro zásahy v oblasti kulturního dědictví
 • Ohrožené dědictví: boj proti nezákonnému obchodování s kulturními statky a řízení rizik pro kulturní dědictví

Inovace

 • Dovednosti související s dědictvím: lepší vzdělání a odborná příprava pro tradiční a nová povolání
 • Dědictví pro všechny: podpora sociálních inovací a účasti jednotlivců i společenství
 • Věda a dědictví: výzkum, inovace, věda a technologie ve prospěch dědictví

 

 

Na akcích Evropského roku se též budou podstatně podílet úspěšné evropské iniciativy zaměřené na kulturní dědictví:

Dny evropského dědictví, v jejichž rámci se každoročně koná přes 70 000 akcí za účasti více než 20 milionů osob;

označení „Evropské dědictví“ udělované pamětihodnostem, jež oslavují a symbolizují evropské ideály, hodnoty a historii;

Evropské hlavní město kultury, titul udělovaný každoročně dvěma městům ztělesňujícím evropské kulturní bohatství. V roce 2018 budou držiteli tohoto titulu La Valletta (Malta) a Leeuwarden (Nizozemsko).

Řada cen EU a zejména Cena za kulturní dědictví – cena Europa Nostra udělovaná za osvědčené postupy v oblasti ochrany kulturního dědictví, řízení, výzkumu, vzdělávání a komunikace.

 

Projekty mohou být finančně podpořeny z programu Kreativní Evropa (celková výše 5 mil EUR).

Výzva k podání žádostí o financování v rámci programu Kreativní Evropa byla zveřejněna dne 18. září 2017.

Zde přímý odkaz: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

 

Více informací získáte v kanceláři Kreativní Evropa. Zde přímý odkaz: http://www.kreativnievropa.cz/

 

Financování pro kulturní dědictví bude dále zpřístupněno pomocí dalších programů EU:

 • Erasmus+
 • Horizont 2020
 • COSME
 • Evropa pro občany
 • strukturální fondy EU a Fond soudržnosti atd. 

 

Propagace akcí a projektů prostřednictvím značky

Pro národní i evropské iniciativy bude k dispozici vizuální identita pro Evropský rok kulturního dědictví. Může být použita pro akce a projekty, které se konají po celý rok 2018 a které přispívají k dosahování cílů Evropského roku kulturního dědictví.

Povinností nositele loga Evropského roku kulturního dědictví, které výrazným způsobem zhodnocuje význam akce, je vyplnit dotazník, který je zde ke stažení. Vyplněný dotazník pošleteelektronicky na adresu:
podatelna@mkcr.cz  - zde prosím specifikujte, že se jedná o žádost o logo k ERKD.

Dále je vyplněný dotazník možné poslat do datové schránky s identifikátorem: 8spaaur 
http://seznam.gov.cz/ovm/subjectDetail.do?path=MKultury&ref=obcan
 

Pro více informací kontaktuje národní koordinátorku projektu Mgr. Magdalenu Fantovou na adrese: magdalena.fantova@mkcr.cz  nebo na telefonním čísle: 257 085 530.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář pro podání žádosti Evropský rok kulturního dědictví 2018 - žádost o udělení označení evropského roku.doc, 75.5 kB
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/864 ze dne 17.května 2017 o Evropském roku kulturního dědictví (2018).pdf, 350.3 kB
Evropský rok kulturního dědictví 2018.pdf, 283.8 kB
European Year Cultural Heritage of 2018.pdf, 2.2 MB
Spojte se s námi