Nastavení cookies

Informace o zpracování osobních údajů – změna od 10.3.2021
(v souvislosti s testováním zaměstnanců ve státní správě)

 

Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1,  IČ: 00023671, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce), si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů všech zaměstnanců Správce a jejich práv v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců ve státní správě.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „NAŘÍZENÍ“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako Správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů dbáme práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

Působnost Správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů

Účelem je vyváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí v rámci budov Správce v souvislosti se šířením SARS – Covid 19. Zároveň jsme povinni testování provádět na základě mimořádného opatření vlády ČR, jehož cílem je v maximální možné míře zachytit existenci viru v populaci.

 

Právní tituly zpracování osobních údajů

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce, jako zaměstnavatele vztahuje a to ze zákonů základě § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a § 113 písm. a) a c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Ministerstvo kultury jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN ze dne 5. března 2021 k povinnému testování zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů ve spojení se Společným opatřením ministra kultury a státní tajemnice ze dne 10. 3. 2021 č.j. MK 16363/2021 KST.

Zvláštní kategorii osobních údajů, pak Správce zpracovává pro plnění zvláštních práv subjektu údajů v oblasti pracovního práva a pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance dle čl. 9 odst. 2 NAŘÍZENÍ, písm. b) a h).

 

Kategorie příjemců, kategorie zpracovávaných osobních údajů a doba uchovávání osobních údajů, obecná opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů se týká všech zaměstnanců Správce.

Zpracovávat budeme tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, osobní číslo zaměstnance, název samostatného interního útvaru, datum testování, výsledek provedeného testu (nebo výjimka).

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná k doložení zákonného jednání Správce ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů, a zároveň po dobu, po kterou může být provedena kontrola zdravotní pojišťovnou za účelem oprávnění správce údajů získat příspěvek z fondu prevence na proplácení testů.

 O výsledcích testování zaměstnanců Správce se bude vést interní evidence, k této evidenci budou mít přístup pověřené osoby Správce dle příslušného služebního předpisu (zaměstnanci kanceláře bezpečnostního ředitele), kteří z evidovaných dat budou vytvářet pravidelné statistické reporty pro vedení Správce a Ústřední krizový štáb. Evidence výsledků testování zaměstnanců v listinnéi elektronické podobě jsou zabezpečeny v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

 

Uplatnění práv subjektů údajů

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou NAŘÍZENÍ – ,,Práva subjektu údajů“  a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Jedná se o práva:

  • Právo přístupu k osobním údajům
  • Právo na opravu, doplnění či výmaz
  • Právo na omezení
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

 

Výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit na základě zaslané žádosti, a to formou:          

  • osobně nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo Kultury České republiky, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1.
  • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu poverenec@mk.gov.cz
  • prostřednictvím datové schránky - do ID: 8spaaur

 

 

Dozorový orgán

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce.

Žádost na uplatnění práv Subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo můžete přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Mgr. Pavla Tomášková
E-mail: poverenec@mk.gov.cz
Tel.:   257 085 518

 

Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a může být dle potřeby průběžně aktualizováno.
Spojte se s námi