Nastavení cookies

Stručný seznam akcí pořádaných v rámci ERDK 2018

 

Název akce

Nositel projektu

Termín

popis

Památky ohrožené přírodními a antropogenními vlivy – odborný seminář Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. 13.12. 2018 Na odborném semináři pro širší odbornou veřejnost budou představeny metody a možnosti hodnocení míry potenciálního ohrožení památkově chráněných objektů významnými přírodními a antropogenními riziky (říční povodně, povodně z přívalových srážek, sesuvy, ohrožení vodních prvků, bioohrožení mikroorganismy) na příkladu vybraných národních kulturních památek nebo památek UNESCO.
Propagace policejní databáze odcizených předmětů kulturní a historické hodnoty IS PSEUD Policejní prezidium, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor pátrání podzim 2018 Od roku 1992 využívá Policie ČR informační systém PSEUD - národní specializovanou pátrací databázi vedenou ve čtyřech jazycích a obsahující více než 19 000 záznamů odcizených, nalezených a navrácených uměleckých děl. Je to silný nástroj pro pátrání po kulturním dědictví a proti boji s nelegálním obchodem s kulturními statky.
Konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage Kancelář Kreativní Evropa 8. 11. 2018 Mezinárodní konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage se uskuteční 8. 11. 2018 v Divadle Archa v Praze. Proč a pro koho pečujeme o kulturní dědictví? Co mohou paměťové instituce nabídnout společnosti? Jaký je vztah kulturního dědictví a současného umění?
 
Na konferenci navazuje akce Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví.
Mezinárodní komiksový festival KOMIXXX – galerie Šaufenstr – časopis Aargh 4. - 7.10. 2018 KOMA je první festival svého druhu v Brně, který představuje současnou komiksovou tvorbu. Komiksové iniciativy KOMIXXX – galerie Šaufenstr – časopis Aargh! spojily své síly a už počtvrté prezentují odlišné formy pojetí komiksu a současného umění jako dva provázané světy. Elementy v podobě výstav, živého malování, výtvarných instalací, symposií, filmových projekcí, workshopů, komiksového trhu, koncertů, divadel či storytellingu vtahují diváky do jednotlivých událostí, které utvářejí KOMU jako živoucí organismus.
Čtvrtý ročník Mezinárodního komiksového festivalu KOMA ponese podtitul „Extinction – ohrožené druhy“. Ohrožení je pojem týkající se jevů a objektů na pokraji zániku, společnosti nebo zájmu. Běžící čas před potenciálním vyhynutím budí naši pozornost vůči neopakovatelným unikátům, jimž hrozí zánik. KOMA se zaměří na hraniční pole zájmu, ale i na odloučenou a mizící společnost, zvyky, tendence. Téma navazuje na výstavu pražské výtvarnice ToyBox z roku 2011 organizovanou projektem KOMIXXX.
podtémata: menšiny, folklór, tradice, etnika, subkultury, sociální vyloučení, migrace, ekologie, biodiverzita, endemité

Slavnostní svěcení vitráže Sv. Alžběty Durynské Uherské v Horní Řasnici

Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici 17.11. 2018 17. listopadu 2018 pořádá Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici slavnostní svěcení obnovené vitráže Sv. Alžběty Durynské Uherské, sestřenice Sv. Anežky České. Po dvou letech má kostel díky spolku a dotacím Libereckého kraje opraveny všechny vitráže. Společně zachraňujeme evropské kulturní i duchovní dědictví.
Town Twinning – Kulturní dědictví EU nás spojuje Česko-slovinská společnost, z.s. 21.9.-23.9. 2018 Cílem 3denního projektu „Kulturní dědictví EU nás spojuje“ je propojení dvou regionů (Mikroregionu Kahan – ČR a obcí Litija a Šmartno pri Litiji – Slovinsko) formou kulatého stolu, diskusí, prezentací a prohlídkou příkladů dobré praxe v oblasti ochrany a managementu kulturního dědictví a jeho přínosu pro místní komunitu a ekonomiku (především v oblasti turismu).
Polské dny Ostravský informační servis – Europe Direct Ostrava 28.10. – 11.11. 2018 Polské dny v Ostravě představí polskou kulturu a její tradice, zvyky. Proběhnou výstavy, besedy a debaty, prohlídky, filmové projekce, koncerty, kulinářské a gastronomické ochutnávky, zkrátka široké spektrum aktivit na různých místech Ostravy. V programu se můžete těšit na přednášku Agnieszka Wiśniewska: Kultura ve světle politických změn (galerii Plato), koncert E1: Rande s hornou, pianem a houslemi (Janáčkova filharmonie Ostrava), Marek Bieńczyk pobeseduje o Kunderovi, vínu i umění (autorské čtení a beseda Protimluvu), Polsko, jak ho neznáte (beseda v Knihovně města Ostravy), divadelní představení Naše třída (Národní divadlo Moravskoslezské) nebo punkový koncert Podwórkowi Chuligani, Haymaker, Skampararas, Proti směru (Music clubu Barrák) aj. Organizátory jsou Europe Direct Ostrava, Centrum PANT, Polský Institut a záštitu nad akcí převzal primátor města Ostravy, Tomáš Macura. Více informací na:https://www.polske-dny.cz
Literární soutěž Klub UNESCO červen 2018 Literární soutěž pro středoškolské studenty Zlínského kraje.
1) Osudové osmičky na konci letopočtu  - volný slohový útvar (esej, zamyšlení) o osudových událostech našich národních dějin (1848,1918,1948, 1968). 
2) Labyrint srdce a ráj světa - zamyšlení formou prózy či poezie nad vztahem k historickému dědictví rodného kraje, města.
Stromy republiky Klub UNESCO červen – prosinec 2018 Stromy republiky Zlínského kraje ve spolupráci s NPÚ-UOP v Kroměříži, vernisáž se uskuteční 6. června 2018 v Palmovém skleníku Květné zahrady. Od července bude výstava putovat po  dalších obcích a městech Zlínského kraje.
Dny zahrad a zámku 2018 Klub UNESCO červen 2018 Dny zahrad a zámku 2018   pořádá Klub UNESCO Kroměříž každoročně od r. 2000. Obsahem i v r. 2018 byly  kulturní, vzdělávací i společenské akce, tradičně v červnu  (11.června 1999 se v Kroměříži konalo slavnostní převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na seznam kulturního dědictví UNESCO). Akce zvou k  poznávání,  propagaci  a podpoře kroměřížských památek a jsou i ukázkou adekvátního využití jejich potenciálu. V r. 2018  jsou akce spojeny s  20.výročím  od zápisu zahrad a  Arcibiskupského zámku  v Kroměříži  na seznam  světového dědictví  UNESCO  a  s oslavami Evropského roku kulturního dědictví  2018.
Konference: Historické zahrady Kroměříž 2018 Klub UNESCO červen 2018 Konference: Historické zahrady  Kroměříž 2018 -  Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti. Představení vývoje a pestrosti typů a sortimentů trávníků, trvalkových a letničkových záhonů, bylinných  podrostů dřevin a dalších typů a podob bylin v památkách zahradního umění  v našem i evropském vývoji.
Koncert v Květné zahradě Kroměříž Klub UNESCO červen 2018 Koncert  k  zahájení letní hudební sezóny  v Květné zahradě s předáním ceny Karla Lichtensteina Kastelcornu. Velký skleník Květné zahrady. Skladby autorů a hudebníků , kteří působili na kroměřížském zámku nebo jejichž skladby jsou uloženy v hudební zámecké sbírce ( P. J. Vejvanovský, W. A. Mozart, L.van Beethoven ). Účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent  St. Vavřínek, sólo hoboj Vilém Veverka.
Koncert „Na plese národů Rakousko-Uherska“ Klub UNESCO září 2018 Koncert  Na plese národů Rakouska-Uherska, Velký skleník Květná zahrada, Filharmonie  B. Martinů Zlín, taneční soubor Hradišťan, Koncert  je doprovodnou  akcí Mezinárodní vědecké konference:  Zrod moderního  Středoevropana | 1848–1918–2018) za účasti ministrů kultury, historiků, právníků, dalších představitelů států Rakouska-Uherska.
Dožínky Zlínského kraje Dům kultury v Kroměříži, p.o. 17.8. – 18.8. 2018 Dožínky Zlínského kraje přibližují tisícům návštěvníků sváteční i pracovní kroje, tradice, zvyky, obyčeje i gastronomii celého Zlínského kraje.  Jsou opravdovým celokrajským folklorním svátkem pro jednotlivce i rodiny s dětmi, místní i návštěvníky  Kroměříže. Součástí je bohatý folklorní i doprovodný program, děkovná mše svatá za úrodu, gastrofestival, řemeslný  jarmark, tvůrčí dílničky.
Kunovské léto Občanské sdružení "Kunovjan", z. s. 13.- 17.6. 2018 Snahou OS „Kunovjan“, z.s. je účelně a esteticky využít volný čas dětí, mládeže a také dospělých zejména pořádáním vzdělávacích a kulturních akcí, oživováním kulturního dění za účelem vzájemného poznávání, rozvíjením kulturní svébytnosti města Kunovice a šířením povědomí o něm jak v ČR, tak v zahraničí, vyvíjením ediční a publikační činnosti směřující k popularizaci a identifikaci kulturních hodnot. Mezinárodní dětský folklorní festival KUNOVSKÉ LÉTO se svou koncepcí zaměřuje primárně na mezinárodní integraci dětských tanečníků, zpěváků, muzikantů, a to prostřednictvím svébytného folkloru svých zemí, odkud pocházejí a přijíždějí na festival. Poselstvím festivalu je propojení rozličných kultur a tradic, hledání nových přátelství a reciprocita mezi krajinami. Hlavní ideou letošního festivalu je cyrilometodějské tradice. Účastníci festivalu budou ze zemí, kterými vedla cesta těchto dvou apoštolů, sv. Cyrila a Metoděje. Téma festivalu odráží vztah ke kořenům, domovu a kultuře, vztah generací, vztah dětí a učitelů, téma školy, vzdělávání prostřednictvím dětských her, tance, zpěvu a slova.
Skryté perly kulturního dědictví Evropy Europe Direct Ostrava květen 2018 Jarní cyklus besed s názvem „Skryté perly kulturního dědictví Evropy“ si klade za cíl seznámit publikum s vybranými členskými státy EU a jejich kulturním dědictvím. Důraz bude kladen zejména na méně známé lokality, jejich význam pro evropské dědictví a snahu o zachování pro budoucí generace. Cyklus by měl zvýšit povědomí občanů o probíhajícím Evropskému roce kulturního dědictví, kulturní rozmanitosti napříč EU a zvýšit jejich zájem o zvelebování a zachování těchto pokladů, které nám připomínají naší identitu a minulost. Cyklus je zaměřen na širokou veřejnost, besedy budou probíhat formou výkladu a neformální debaty. Spolupráce  Eurocentra Ostrava s pobočkami Knihovny města Ostravy. Na podzim se plánuje pokračování tohoto projektu.
ŠIPKOVANÁ NA HLUBINĚ Europe Direct Ostrava květen 2018 ŠIPKOVANÁ NA HLUBINĚ je soutěž, která se koná v areálu NKP Důl Hlubina. Lidé budou hravou formou získávat informace o NKP Hlubina, jeho stávající roli v rámci areálu Dolní oblast Vítkovice, který po ukončení těžby uhlí a hutnictví došel velkým změnám. 
Únos Michela Houellebecqa / Francie Evropská komise v ČR duben 2018 Michel Houellebecq je známý literární provokatér, cynik a pesimista. Jeho romány jsou bestsellery v mnoha zemích. Pro některé jsou jeho knihy jen brakem, pro jiné je autor sžíravým satirikem tepající do nešvarů a nihilismu moderní společnosti. V září 2011 proběhla médii zpráva, že byl autor unesen. Kým nebo proč nebylo jasné. Šlo o plánovaný zločin, nebo jen autorovo dobrovolné zmizení ze scény? Sám Houellebecq po svém znovuseobjevení se nikdy neposkytl žádné vysvětlení. Únos Michela Houellebecqa je svéráznou rekonstrukcí událostí, hrou s divákem a záměrnou provokací – jako jeho knihy. V hlavní roli pak nechybí sám Michel Houellebecq.
60 let Laterny magiky Národní divadlo duben 2018 V roce 2018 oslaví Laterna magika 60 let své existence. Bude uvedeno nové nastudování legendárního Otvírání studánek Bohuslava Martinů, Alfréda Radoka a Zory Šemberové. Výtvarník Jakub Hejna připraví videoinstalaci inspirovanou fenoménem Laterny magiky. V průběhu roku 2018 vyjdou 2 knižní publikace o Laterně magice. Výročí uzavře v prosinci premiéra inscenace Zahrada.
Výstava ke 150.výročí položení základního kamene národního divadla Národní divadlo 16.5. 2018 16.5. 2018 uplyne 150 let od velké slavnosti položení základního kamene Národního divadla. Výstava na náměstí Václava Havla  připomene zejména obrazovým materiálem jak slavnost probíhala, odkud byly přivezeny kameny do základů stavby, ale také kdo se zúčastnil a kdo významně přispěl ke zrodu divadla.
Bienále + výstava Design.s Technické muzeum v Brně 26.6. 2018 – 16.9. 2018 Bienále je zaměřené na průmyslový a produktový design. Součástí výstavy Design.s jsou i nezávislé práce studentů průmyslového designu z Vysokého učení technického. Výstavu mezinárodního bienále Design.s 2018 doprovodí výstava Design v pohybu. Představí exponáty, které nejsou směrovány do minulosti, jak bývá v muzeích zvykem, ale do doby, která teprve nastane. Vystavené vize dopravních  prostředků  mohou být někdy hodně vzdálené naší době, možnostem současné technologie i výroby, ale naznačují směr a myšlenky naší budoucnosti. Setkají se zde návrhy studentů různých vysokých designérských škol. Další doprovodná výstava k Design.s se bude týkat absolventských prací Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně - oboru průmyslový design.
průmysl 1918 na Moravě Technické muzeum v Brně 2018 Technické muzeum v Brně – výstava Průmysl 1918 na Moravě chce ukázat vývoj průmyslu zhruba mezi lety 1908 – 1928 na Moravě, jeho podobu před rokem 1918 a změny, které přinesl vznik republiky a vývoj v následujícím desetiletí do Výstavy soudobé kultury.
Konference konzervátorů-restaurátorů 2018 Technické muzeum v Brně 11.-13.9. 2018 Konference vytváří platformu pro mezioborové setkání konzervátorů-restaurátorů, muzejních pracovníků, památkářů a vědců zabývajících se ochranou kulturního dědictví. Jedná se o největší konzervátorsko-restaurátorskou konferenci v České republice, kterou každoročně navštěvuje až 300 účastníků. Představeny budou aktuální výsledky materiálových a technologických průzkumů předmětů kulturního dědictví včetně postupů jejich ošetření a podmínek dlouhodobého uchovávání a prezentace.
Rozmanitost v jednotě – Cisterciácká klášterní krajina ve Střední Evropě Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici 8.6. – 30.9. 2018 Šest cisterciáckých klášterů se spojilo, aby se na jejich příkladu ilustrovala jak jednota cisterciáckého řádu, tak rozmanitost, s jakou byly jednotné postupy aplikovány v různých regionech. Smyslem je poznat dodnes patrné prvky klášterní krajiny, podle jednotného postupu je zdokumentovat, uspořádat společnou výstavu, konferenci, výměnné exkurse a hlavně propojovat lidi v jednotné Evropě, na místní i vědecké rovině.
Akce střediska Europa Direct Olomouc EUROPE DIRECT Olomouc 2018 EUROPE DIRECT OLOMOUC je součástí celoevropské informační sítě středisek Europe Direct, která je projektem Evropské komise. ED Olomouc sdílí prostory s Informačním centrem Olomouc, které se nachází v historickém jádru města, v prostorách olomoucké radnice na Horním náměstí. Úkolem informační sítě EUROPE DIRECT je šířit informace a doporučení týkající se fungování a politik Evropské unie a aktivně podporovat diskuze o EU na místní a regionální úrovni. Součástí aktivit střediska je organizování akcí různého formátu (semináře, besedy, přednášky, soutěže, výtvarné soutěže, výstavy, koncerty, festivaly, atd.)v rámci Evropského roku kulturního dědictví.
Lípy republiky – symbol národní identity Lípyrepubliky.cz 2018 Cílem projektu je zachránit historická poselství lip republiky, které jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Zároveň projekt iniciuje a dává doporučení na výsadbu nových jubilejních lip u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky.
Kulturní akce Státního zámku Kynžvart, spadající do tématu NPU Šlechta českých zemí ve službách diplomacie Státní zámek Kynžvart květen až září 2018

Jedná se o zapojení do ERKD těch akcí konaných správou zámku Kynžvart, které jsou součástí  celorepublikového tématu NPU Šlechta českých zemích ve službách diplomacie. Jedná se o tyto:

Metternich: Der Dämon Österreichs oder ein Diplomat für Europa und Frieden? – přednáškové kolokvium a panelová výstava ve Vídni (září 2018)

Evropa 19. století: Ve spárech nebo v péči knížete Metternicha? – přednášky pro širokou i odbornou veřejnost a workshop primárně určený pro studenty (20.-21.5.2018)

Císař | církev | rodina. Tajemství úspěchu rodu Metternichů – výstava představující úlohu členů rodu Metternichů v evropské politice 15.-20. století (vernisáž 9.6. – 203. výročí konání Vídeňského kongresu upravující uspořádání vítězných evropských mocností po porážce Napoleona)

Poznej život diplomata – edukativní program probíhající ve spolupráci se ZŠ Lázně Kynžvart(slavnostní zakončení 9.6.2018)

Kynžvart středem Evropy - oživlé památky, divadlo, edukativní rozměr (červenec 2018)

Kurzy etikety a umění diplomacie - společenská akce, vzdělávací kurz (červenec 2018)

HRADOZÁMECKÁ NOC (Diplomatický kongres na Kynžvartu v roce 1840) - hlavní mediální a organizační místo tradiční každoroční série akcí v České republice 25. srpna 2018

Metternichova diplomacie v praxi: Jean, pošli posly!… anebo pošťáka? -vzdělávací program – seminář pro zájemce z řad široké veřejnosti a workshop psaní a čtení kurrentu, výroba pečetí (15.9.2018)l

Dny soukromých hradů a zámků Asociace majitelů hradů a zámků květen 2018 Komentované prohlídky hradů a zámků (např: Blatná, Dobříš, Hrádek u Sušice, Nové Město nad Metují, Rychvald, Stránov, Úholičky)
If letters cost money Mendel European Centre think tank ve spolupráci s paní  Marielou Baevou konec dubna 2018 Informační kampaň se zaměřuje na tři různé formy písma, které patří ke společnému kulturnímu dědictví: azbuce, písemným systémům Sýrie a Ghany (také ústní tradice). Jedná se o historická centra prosperity v době vynálezu psaní. Četba z autentických a literárních zdrojů.
Putování po evropském kulturním dědictví a s fondy EU Eurocentrum Plzeň 22.1. 2018 – 31.12. 2018 Minimálně cyklus 10 besed s názvem „Putování po evropském kulturním dědictví a s fondy EU“ si klade za cíl seznámit publikum s vybranými členskými státy EU, jejich hlavními turistickými cíli, památkami a kulturními zajímavostmi vč. informací o českých památkách, jejichž rekonstrukce byla hrazena z ESIF. Pravidelný měsíční cyklus pro širokou veřejnost je domluven ve spolupráci s Městskou knihovnou Rokycany, není však vyloučena případná spolupráce s dalšími knihovnami v Plzeňském kraji. Na začátku každé besedy bude věnována stručně pozornost také orgánům EU vč. Komise, která každoročně vyhlašuje tematické roky.
Festival Povaleč Festival Povaleč 2.8. 2018 – 5.8. 2018 Třídenní festival Povaleč se bude konat v barokní obci Valeč na Karlovarsku již potřinácté. Festival je největší akcí svého druhu v kraji a vyniká především svým osobitým a striktně nekomerčním charakterem. Povaleč je akcí v pravém slova smyslu multižánrovou – návštěvníkům nabízí pestrou škálu domácích i zahraničích kapel, filmů, divadel, přednášek, workshopů, site-specific performancí, unikátní výstavu a mnoho dalších aktivit – to vše v jedinečných prostorách obce a jejího zámku a zámecké zahrady.
Mýtus Evropa Nadace DrAK Dr.Altenburg Kohl/Museum Montanelli 15.3. 2018 – 31.7. 2018 Výstava německé malířky ANTOINETTE s názvem Mýtus Evropa se umělecky zaobírá hledáním identity evropského kontinentu. Pomocí prostředků současného malířství vypráví příběhy z „evropské“ mytologie a zaměřuje se na recepci těchto obrazů. Výstava nabízí platformu k úvahám o našem kontinentu, o jeho kulturní minulosti a o tom, co máme jako Evropané společné.
Naše Francie – Francouzská poezie, čeští ilustrátoři a překladatelé ve 20.století Památník národního písemnictví 10.5. 2018 – 31.10. 2018 Projekt je pořádán u příležitosti vzniku Československa v roce 1918, při jehož vzniku hrála Francie nezastupitelnou roli. V úvodu výstavy budou shrnuty česko-francouzské vztahy přibližně v období 1916–1920, a to především z historického, politického a kulturního hlediska. Hlavní téma, které představuje české ilustrátory a překladatele 20. století francouzské poezie v celém jejím rozsahu, je vztaženo ke sbírce Památníku národního písemnictví, a to průřezově k fondům literárního archivu, knihovny a uměleckých sbírek. Další předměty jsou zapůjčeny z českých institucí (Uměleckoprůmyslové museum, Národní galerie, Moravská galerie, Moravské zemské muzeum), jakož i ze soukromých českých sbírek a ze sbírky prof. Antoina Marèse (ucelený knižní soubor obsahující bibliofilie a autorské knihy).
Literární kronika první republiky Památník národního písemnictví 1.1. 2018 – 31.12. 2018 Výpravná publikace přináší panoramatický obraz mimořádně bohaté etapy kulturních dějin českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi v období mezi světovými válkami. Pomocí kalendária, fotografií, reprodukcí, ukázek a krátkých, přístupně psaných kapitol přibližuje nejvýznačnější literární události, instituce a díla z období od založení Československé republiky do mnichovské krize. Pozornost je věnována nejen literatuře českého jazyka, ale také textům slovenským, německým či maďarským, celému prostoru první republiky. Celek sestává z 21 oddílů, z nichž každý popisuje jeden rok z intervalu 1918–1938. Kniha je výsledkem spolupráce bohemistů, germanobohemistů, slovakistů a ukrajinistů působících převážně v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Památníku národního písemnictví v Praze a Ústavu slovenskej literatury SAV v Bratislavě v čele s PhDr. Petrem Šámalem, Ph.D., PhDr. Tomášem Pavlíčkem, Ph.D. a doc. mgr. Vladimírem Barboríkem, CSc. Koedice s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Památníkem národního písemnictví.
Pražský filharmonický sbor: sborový zpěv Pražský filharmonický sbor   1.1. 2018 – 31.12. 2018 Pražský filharmonický sbor má za sebou třiaosmdesátiletou historii, vystupuje s prestižními tělesy a dirigenty mezinárodní hudební scény a patří mezi nejvyhledávanější evropské profesionální pěvecké sbory. Hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru je od roku 2007 Lukáš Vasilek.
Turné Filharmonie Bohuslava Martinů v Indii Filharmonie Bohuslava Martinů 12.1. 2018 – 19.1. 2018 Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů bude mít ve dnech 12.-19.1. 2018 turné v indických městech Dillí, Mumbai, Goa a Kalkata. Filharmonie je v čele s indickým dirigentem Debashishem Cmaudhurim. Turné se uskuteční na počest 70 let diplomatických vztahů mezi ČR a INDIÍ.
Česká a slovenská stavba století Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Slovenskou komorou stavebních inženýrů, SIA – Radou výstavby ČR a Nadací ABF rok 2018 Cílem projektu je prezentace architektury a stavitelství – hlavních a význačných architektonických a stavebních děl postavených v období 1918 – 2018 na území ČR a SR, zobrazení systému rozvoje měst a krajiny, prezentace sepětí architektury s výtvarným uměním na realizovaných stavbách. Z nominovaných 100 staveb, jejichž seznam připraví organizátoři, širší odborná veřejnost v anketě vybere 5 nejlepších staveb na území ČR a 5 staveb na území SROV. Výsledky ankety budou prezentovány na slavnostním večeru v Praze a v Bratislavě, akce bude doplněna vydáním publikace Sto staveb České a Slovenské republiky, vernisážemi putovní výstavy ve všech krajích republiky.
Vydání publikace a konference Industriální stopy /Vestiges of Industry, v krajině a sídlech Industriální stopy z.s. leden 2018 publikace, březen 2018 konference Jedním z projektů platformy Industriální stopy  je vydání kolektivní monografie a uspořádání mezinárodní konference s názvem Industriální stopy v krajině a sídlech, jež vychází z výsledků výzkumu projektu NAKI II ministerstva kultury a také ze spolupráce s Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Českého národního komitétu ICOMOS a Národním památkovým ústavem. Cílem je upozornit na potenciál industriálních objektů v kulturní krajině a sídlech, jako dosud přehlížené vrstvě kulturního dědictví, vnímaného víc na místní, regionální úrovni.
Lanna: Evropské kulturní cesty 2018 NEBE, s.r.o. 1.Q. 2018 – 1.Q. 2019 Hlavním záměrem projektu je představit společné základy evropských kulturních cest, zviditelnit pro veřejnost a cestovní ruch formou open-air expozice, výstavami a konferencemi velké a nadčasové dílo česko-rakouských osobností rodu Lanna na místech paměti přímo v krajině a tím oživit inspirující životní příběhy a odkaz novodobých evropských průmyslníků.

Bedřich Smetana

Česká filharmonie

2018

Putovní multimediální výstava

Česká divadelní fotografie

Institut umění – Divadelní ústav

Květen – červen 2018

Výstava o významné divadelní fotografii

České divadlo a drama pro německý kulturní kontext

Institut umění – Divadelní ústav

1. 4. 2017 – 31. 12. 2019

Vydání zvláštního německo-anglického čísla renomovaného časopisu Theater der Zeit věnovanému českému divadlu a edice německých překladů současných českých her

Panel story/paneland

Moravská galerie v Brně

17. 11. 2017 –1. 8. 2018

Výstava panelových sídlišť jako neopakovatelný urbanistický, architektonický či designerský experiment

 

Cesta k Vysoké hře

Moravská galerie v Brně

28. 10. 2018 – 1. 1. 2019

Josef Šíma jako prostředník mezi avantgardní scénou nové Československé republiky a Francii

Česko-slovesná výstava, Odívání před 100 lety

Moravské zemské muzeum

28. 10. 2018 – 31. 10. 2019

Výstava zaměřená na historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska v 19. a 20. st.

Romové v obrodném procesu

Muzeum romské kultury

2018

Oborná studie, fotografická výstava, populárně-naučný seminář

Dva v jednom

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n.Nisou

Říjen 2018-březen 2019

Výstava o českém a slovenském designu skla

Rozlomená doba

Muzeum umění Olomouc

20. září 2018 – 27. ledna 2019

Mezinárodní výstavní projekt Rozlomená doba představí vůbec první syntetický pohled na vývoj moderního umění na území střední Evropy v historicky přelomových letech 1908-1928. Cílem výstavy je ukázat vzájemnou spolupráci významných umělců a uměleckých skupin působících v oblasti bývalého Rakouska-Uherska a nově vzniklé Evropy. Její součástí bude výpravná publikace v několika jazykových mutacích vydávaná ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae societas. Spolupořadateli akce jsou kromě Muzea umění Olomouc tekéMiędzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Galéria mesta Bratislavy, Janus Pannonius Múzeum Pécs.

Jiří Kylián – Balet Národního divadla

Národní divadlo

1. 10. 2018

Balet k výročí založení republiky

První republika

Národní galerie

Podzim 2018

Výstava prezentuje „topografii výtvarné scény“ První republiky s důrazem na důležitá umělecká centra a národnostní pluralitu. Součástí budou celoroční vzdělávací a doprovodné programy zaměřené zejména na mládež.

1968: S Lidskou tváří!!!

Národní galerie

Říjen 2018

Vizuální kultura 50. až 70. let min. století v kontextu dobových společensko-politických změn. Přednáškové cykly, workshopy, diskuse, promítání „trezorových“ filmů. Výstava literárních děl autorů Pražského jara

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Národní muzeum

Říjen 2018 – září 2019

Rozsáhlý výstavní cyklus ukazující peripetie dějin 20. stol. v životě dvou národů

 

Kořeny parlamentarismu v Evropě

 

Národní památkový ústav

 

2018

 

170 let ústavodárného říšského sněmu na Arcibiskupském zámku v Kroměříži a jeho význam pro vznik středoevropských států v roce 1918. Mezinárodní konference, doprovodné publikace a panelová výstava

Společenské změny, politika a životní styl 1968

Národní památkový ústav

2018

Soubor aktivit přibližujících vliv společenských proměn a politiky na životní styl a praktickou každodennost občanů někdejšího socialistického státu. Autentické svědectví o roku 1968 určené zejména pro mladou generaci.

Společenské změny, politika a životní styl 1918

Národní památkový ústav

2018

Roční cyklus přednášek, výstav, edukačních akcí a dalších aktivit o konci první světové války a vzniku Československé republiky

 

Padesát na pátou (50/5)

Památník národního písemnictví

6. - 10.11. 2018

Týdenní cyklus přednášek, workshopů, diskusí, promítání trezorových filmů a výstava klíčových autorů Pražského jara 68

Literární kronika První republiky 1918 - 1938

Památník národního písemnictví

2018

Obrazově-výkladová publikace doprovázená putovní výstavou.

Naše Francie

Památník národního písemnictví

11.5. - 31.10. 2018

Výstava a publikace na téma překladů francouzské poezie ve 20. stol.

Koncerty v Ruské federaci

Pražský filharmonický sbor

Únor 2018

Koncertní činnost v Ruské federaci

7 koncertů – G. Rossini: Stabat Mater

Pražský filharmonický sbor

Duben/květen 2018

Koncertní činnost  v Izraeli– připomenutí izraelsko-české historické spolupráce

Koncert k 100. výročí založení Československa

Pražský filharmonický sbor

1.srpna 2018

Koncertní činnost v rámci Bregenzského operního festivalu, připomenutí rovněž 90. výročí od úmrtí Leoše Janáčka

3 koncerty k uctění založení ČR

Pražský filharmonický sbor

Říjen 2018

Koncertní činnost v Belgii, oslava 100. výročí založení ČR a 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka

Josef Koudelka - Návraty

Uměleckoprůmyslové muzeum

21. března 2018 – 23. září 2018

Výstava prací významného českého fotografa Josefa Koudelky je připravována k jeho 80. narozeninám a představí průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice tvoří rozsáhlý soubor cca 400 děl, která se fotograf rozhodl velkoryse věnovat Uměleckoprůmyslovému museu v Praze.  UPM tak bude jediným muzeem na světě, kde bude uloženo rozsáhlé dílo světoznámého fotografa. K výstavě vzniknou dvě knihy v česko-anglickém vydání.

 

 

Brány památek dokořán

 

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

 

Duben 2018

 

 

Členská města se připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel 18. 4. a po celý duben otvírají památky svých měst, pořádají výstavy, přednášky, koncerty, atd.

Mladí fotografují památky

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

  1. – 17. 4. 2018

Mezinárodní soutěž – jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.

Dny evropského dědictví

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

8. 9. – 30. 9. 2018

Významná kulturně poznávací akce, která louží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech s důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. 

Konference Valtice

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

22. 3. – 24. 3. 2018

Odborná konference na téma: „Proměny měst – 100 let“.

Krásná jizba Uměleckoprůmyslové muzeum červenec - listopad 2018 Výstava představí Krásnou jizbu, pobočku nakladatelství Družstevní práce založenou na konci roku 1927, jako nejvýznamnějším českou instituci v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století. Krásná jizba se stala platformou uplatnění zásad funkcionalismu a prosazování požadavků na kvalitu průmyslové výroby užitných předmětů, působila jako arbitr účelného a vkusného bydlení a svými aktivitami pronikla do každodenního života tisíců domácností.
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii Národní památkový ústav 15.2. - 31.12. 2018 Projekt Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je součástí dlouhodobého programu Národního památkového ústavu s názvem Po stopách šlechtických rodů. V  roce 2018 se projekt zaměří na téma šlechtické diplomacie, a to ze tří zásadních důvodů:  1. Šlechta se vždy výrazně angažovala v diplomacii;  2. Národní památkový ústav spravuje mimořádně hodnotný soubor artefaktů souvisejících se šlechtickou diplomacií. 3. Téma šlechtické diplomacie je esenciálně mezinárodní - evropské.

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi