Nastavení cookies

Dne 15.2.2019 byla pod číslem 50/2019 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů novela autorského zákona, kterou se do českého právního řádu implementují směrnice a nařízení EU k provedení mezinárodní Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení, uzavřené v roce 2013 a pro ČR a EU závazné od 1. ledna 2019.

 

Cílem této tzv. Marrákešské smlouvy je zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněných děl v podobě knih, odborných periodik, novin, časopisů, hudebních partitur a podobných písemností osobám zrakově postiženým, včetně nevidomých, a osobám s poruchami čtení (jako je např. těžká dyslexie), a to tím, že se na základě nové výjimky umožní přeshraniční výměna (dovoz a vývoz) autorských děl převedených do formátů dostupných osobám se zmíněnými handicapy (např. do Braillova písma nebo do různých speciálních digitálních formátů).

 

Nově je možné některé typy autorských děl (literární díla, včetně jejich obrazových složek) nejen převádět do formátů přístupných nevidomým a podobně postiženým osobám, ale také vyvážet a dovážet mezi členskými státy EU navzájem a mezi ČR a tzv. třetími zeměmi (nečleny EU), které jsou nebo se v budoucnu stanou smluvní stranou Marrákešské smlouvy. 

Spojte se s námi