Nastavení cookies

Výzva na podporu kultury a kreativity v regionech zajistí vybudování malých kreativních center spojujících knihovny a kulturní aktivity

02.02.2024 10:02|ministerstvo

Výzva Malá kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Zajistí další rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.

 

Když jsme před rokem vyhlašovali výsledky výzvy na velká kulturní a kreativní centra, ocenil jsem zájem regionů o budování KKC a tím i budování a rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Znamenalo to totiž, že Národní plán obnovy úspěšně běží, a má smysl. Mezi 29 projektů bylo tehdy rozděleno téměř 2,6 miliardy korun. Následovala výzva na malá kulturní kreativní centra, která byla neméně úspěšná. Tentokrát bylo mezi 35 vybraných projektů rozděleno téměř 840 milionů. Projekty nejen zajistí rozvoj tvořivého potenciálu jednotlivých krajů, ale také podpoří spolupráci uměleckého, podnikatelského a občanského sektoru a budou motivovat k vícezdrojovému financování, které je, myslím, prospěšným krokem do budoucna pro všechny zúčastněné,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

 

 

Centra budou středobodem kulturních a kreativních aktivit regionu. Podporu mohly získat projekty buď na výstavbu nového kulturního a kreativního centra, přestavbu stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum nebo rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra. Malá kulturní a kreativní centra jsou výjimečná tím, že v sobě spojují knihovnu a kulturní centrum. 

 

O podporu mohly žádat městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. o.p.s., nadace, ústavy, spolky, zájmová sdružení právnických osob), obce a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Podmínkou ale bylo, že organizace byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti a žadatel současně musí vykonávat veřejné knihovnické a informační činnosti ve smyslu knihovního zákona a být uveden v Evidenci knihoven.

 

Expertní komise byla složena ze zástupců Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Ústřední knihovnické rady. Při hodnocení byl kladen důraz na zajištění mezisektorové spolupráce  a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a schopnost kooperativního financování při realizaci i udržitelnosti projektu. Výška poskytnuté dotace nevychází jen z bodového hodnocení, odráží se v ní také přepokládaná výše nákladů. 

 

V rámci výzvy bylo předloženo celkem 53 projektů, expertní komise ale nakonec posuzovala pouze 47 žádostí (5 projektů nesplnilo formální kritéria, jeden projekt odstoupil). Komise vybrala 35 projektů, mezi které bylo rozděleno téměř 840 milionů korun. Celkový objem prostředků byl z důvodu snahy o posílení a podporu rozvoje kulturních  a kreativních odvětví v celé ČR rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé územní celky (tj. 40 milionů pro každý kraj).V některých krajích ale z důvodu nedostatečnosti některých projektů nebyla alokace dočerpána, proto hodnotící komise vybrala k podpoře další projekty dle bodového ohodnocení. Původní alokace stanovená výzvou činila 560 mil. Kč. Navýšení částky bylo motivováno také naplněním všech parametrů výzvy, splněním investičního cíle a maximálně efektivním využitím prostředků Národního plánu obnovy. 

 

Vybrané projekty, které obdržely dotaci:

 

Pozn.popisky vycházejí z projektové dokumentace

 

Projekt Centrum 4K Hluk, Zlínský kraj – cílem projektu je vybudování a provoz nového kreativního centra 4K – kultura, kreativita, knihovna, komunita v objektu nevyužívané restaurace a současného Domu dětí a mládeže v Hluku. Díky vybudování vhodného zázemí centra: knihovny s open space, čítárnou, coworkingovým pracovištěm a zajištěním kulturního servisu dojde k posilování dovedností, vědomostí, ale zejména postojů a hodnot pro osobní rozvoj každého. Do projektu je zapojena řada partnerů a usiluje o intenzivní podporu kreativní komunity ve městě. Zelenější, digitálnější a odolnější infrastruktura malého kulturního centra přispěje k posílení role kultury v rozvoji města, rozvoji sociálních i ekonomických inovací a zkvalitnění života. 

14 milionů korun

 

Kulturní a kreativní centrum WOLFRAM Dobřany, Plzeňský kraj – projekt je výjimečný svým inovativním přístupem. Dojde k výstavbě nové budovy a přestavbě jízdárny, kde budou například využity interaktivní obrazovky na podlahách a interaktivní podium, což může být nová cesta, jak by mohla v budoucnosti kulturně kreativní centra vypadat. Další přidanou hodnotou je přeshraniční spolupráce. Kulturní a kreativní centrum Wolfram bude rozvíjet kulturně kreativní kompetence na základě existujících zkušeností (například v oblasti uměleckého vzdělávání, realizace zapojování obyvatel do kulturních aktivit, mezisektorové spolupráce aktérů) a využívat k tomu nejmodernější technologie. Specifickým cílem projektu je vybudování podmiňující infrastruktury a vytvoření a zajištění kulturně kreativní nabídky a aktivní zapojení cílových skupin v synergii s působením klíčových partnerů a související infrastruktury, například Základní umělecké školy, Městské knihovny v Dobřanech apod.

40 milionů korun

Projekt Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska, Moravská Třebová – Boršov, Pardubický kraj –projekt počítá s přestavbou stávajícího kulturně kreativního centra a významně podpoří rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území Moravskotřebovska. V Moravské Třebové neexistuje prostor, který by byl adekvátně vybavený a ve kterém by místní spolky a organizace i samotní umělci a umělkyně mohli pracovat na svých projektech. Rekonstrukce zvýší kapacitu centra, bude bezbariérové, umožní rozšířit nabídku programu i služeb, umožní participaci dalších subjektů. To umožní navázání dalších partnerství i v podnikatelském a veřejném sektoru a povede k lepší udržitelnosti instituce. Na rekonstrukci knihovny proběhla architektonická soutěž. Jedná se o stavbu z 19. století, pro kterou se žadatel snaží najít vhodné využití.

23,7 milionů korun

Projekt Výstavba Městské knihovny – kulturního a kreativního centra Skuteč, Pardubický kraj – cílem projektu je zajištění rozvoje kulturního a kreativního sektoru v regionu prostřednictvím aktivit převážně regionálního, ale i celorepublikového významu. Místní městská knihovna se stane veřejným víceúčelovým zařízením, prostorem pro kulturní, sociální, vzdělávací a tvořivé volnočasové aktivity. Výstupy projektu povedou k lepšímu využití kulturních zdrojů města Skuteč, zvýšení kvality života obyvatel a upevnění jejich vztahu k regionu a kraji. Živé a kulturně otevřené město láká kreativní talenty a mohou tak vznikat jedinečné investiční impulzy. Kreativita a tvořivost tak přispívají k sociálnímu, ale i hospodářskému rozvoji.

40 milionů korun

 

Projekt Kulturně kreativního centra Českosaské Švýcarsko v České kamenici, Ústecký kraj – projekt chce zajistit kulturně kreativní centrum pro širší region Českosaského Švýcarska a propojení s dalšími aktéry vládního, neziskového i podnikatelského sektoru. Půjde o přestavbu nevyužívané budovy bývalého kina v centru České Kamenice. Tím bude zároveň podpořen rozvoj kulturně kreativního sektoru jako jednoho z možných nástrojů pro rozvoj hospodářsky zaostávajících regionů. Projekt je výjimečný je také plánem výstavby pěti bytových jednotek pro rezidenční pobyty umělců, což je jedna z inovací, které ostatní projekty nemají.

40 milionů korun

 

Všechny výsledky dotačního řízení zde: https://mk.gov.cz/iniciativa-453-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-mala-kulturni-a-kreativni-centra

 

 

Kontakt pro média: 
tiskové oddělení MK
E: press@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi