Nastavení cookies

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu MK v období 6. října (od 17.00) - 7. listopadu 2022 (do 15.00).

Dotační portál MK: https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Žadatel se musí registrovat jako FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKAJÍCÍ, výzva, kde lze založit žádost, se zobrazí po registraci a prvním přihlášení.

Cíl výzvy a cílová skupina

Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce / umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru. Tato výzva je určena na podporu individuálních tvůrčí a studijní projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů / příjemců dotací. Zaměření výzvy bylo definováno v kontextu podmínek Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní činnost, který MK realizuje od roku 2008 na základě § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci implementace NPO MK výrazně rozšiřuje okruh potenciálních příjemců podpory a zaměřuje se primárně na umělecké obory s nejvyšší dlouhodobou poptávkou po dotačních programech určených pro fyzické osoby. Nabídka podpory tvůrčích projektů je otevřena pro oblast literatury a výtvarného umění. Nabídka podpory studijních pobytů je otevřena pro obory hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, umělecká řemesla a herní vývojářství. Výzva není určena pro projekty z oblasti filmu.

Tvůrčí projekty v oblasti literatury

Podpora tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Literárním dílem se pro účely této výzvy rozumí dílo z oblasti poezie, prózy, esejistiky, dramatu, literatury pro děti a mládež, komiks (a to jak jeho literární, tak výtvarná část) i non-fikce. Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu projektů v délce od 3 do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 100.000 Kč.

Poskytnutá podpora by měla napomoci k vytvoření původního díla české literatury, nebo k překladu cizojazyčného literárního díla do českého jazyka, čímž přispěje k propojení národního a mezinárodního literárně-kulturního kontextu i k mobilitě autorů a překladatelů (účast na knižních veletrzích, literárních festivalech ad. literárních akcích doma i v zahraničí).

Tvůrčí projekty v oblasti výtvarného umění

Podpora tvůrčích projektů v oblasti současného vizuálního umění – vytvoření uměleckého díla, je určena pouze žadatelům, kterým již bylo 2× poskytnuto stipendium v Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury.

Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu projektů v délce od 5 do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 200.000 Kč.

Studijní projekty

Podpora studijních pobytů, projektů celoživotního vzdělávání je určena autorům, umělcům, výkonným umělcům a odborným pracovníkům, působícím v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, výtvarného umění, uměleckých řemesel a herního vývojářství. Dalším cílem je umožnit studijní pobyt také neprofesionálům, kteří mají zájem o studium ve výše uvedených oblastech. Tato výzva je zaměřená na věkovou kategorii osob nad 35 let (k podpoře osob do 35 let slouží každoročně vyhlašovaný Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. Žadatelé mohou žádat o podporu projektů v délce od 2 týdnů do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 100.000 Kč.

Účelem výběrového dotačního řízení studijní pobyty – celoživotní vzdělávání je poskytnutí dotací na individuální vzdělávací program formou studijních pobytů v podobě nabytí komplexních znalostí a vědomostí, popřípadě jejich prohloubení ve výše uvedených uměleckých oblastech, a to nejen v tuzemském, ale také mezinárodním rozsahu (tj. rozvinutí kompetencí a posílení mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností). Účelem Programu je rovněž zpřístupnění kultury pomocí studijních pobytů osobám, které se dlouhodobě nepohybují v oblasti umění a které mají zájem se v těchto oblastech vzdělávat uvedenou formou.

Tematické okruhy

Individuální studijní projekty

  • Individuální tvůrčí projekty – literatura
  • Individuální tvůrčí projekty – výtvarné umění
  • Individuální studijní projekty

Aktivity jsou v souladu s naplňováním Státní kulturní politiky 2021–2025+ (především kapitola Cíl 1: Zvyšování dostupnosti a přístupnosti kultury, Cíl 3: Rozvoj živého umění a Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021–2025 (např. kapitola 2.1 Struktura kulturních a kreativních odvětví).

Kompletní vyhlašovací podmínky

Podrobný návod k podávání žádostí přes DPMK - ke stažení

Dne 19. 10. 2022 od 10.00  proběhne přes Webex online schůzka, ve které dojde k základnímu seznámení se s Dotačním portálem MK a k stručnému představení výběrového řízení. Během schůzky bude samozřejmě prostor pro Vaše případné dotazy.

Link: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=m023f8e15ccf4c32373021ec7e06957d1

Plánované návazné výzvy:

V dubnu 2023 bude otevřeno VŘ pro projekty realizované v období 1. 6. 2023–31. 12. 2024. V říjmu 2023 bude vypsáno VŘ pro projekty realizované v období 1. 1.–31. 12. 2024.

Spojte se s námi