Nastavení cookies

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu MK v období 2. září (od 13.00) - 3. října 2022 (do 15.00).

Dotační portál MK (výzvy se zobrazí po přihlášení): https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Cíl výzvy a cílová skupina:

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce na území ČR, zacílených na rozvoj kompetencí profesionálních uměleckých a odborných pracovníků kulturního a kreativního sektoru, na získání znalostí a dovedností uplatnitelných v dalším profesním životě a zvyšujících jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

Program je určen výhradně na podporu projektů z oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Jedná se o pilotní dotační řízení realizované z prostředků NPO. Jeho cílem je rozšíření tematické nabídky tradičních oborových dotačních řízení oddělení umění MK. Výzva proto není určena na podporu projektů z oblasti literatury, filmu či neprofesionálního umění, ani na podporu projektů z dalších oblastí kulturního a kreativního sektoru, jako jsou průmyslový design, umělecká řemesla, herní vývojářství či reklama.

Aby nedocházelo k průnikům s dalšími dotačními výzvami odboru umění, knihoven a kreativních odvětví MK, připravovanými na období let 2023-2024, nejsou v tomto výběrovém řízení mezi oprávněné žadatele zařazeny vysoké školy a školská zařízení ani státní příspěvkové organizace. Ještě přísnější je definice oprávněných žadatelů v případě tematického okruhu č. 2 (hostování zahraničních umělců v ČR), který je určen pouze pro nezřizované organizace (vyloučeny jsou příspěvkové organizace obecně).

Projekty, přihlášené do tohoto dotačního řízení musí být jasně věcně (obsahově) i účetně odděleny od jiných aktivit žadatelů financovaných z dalších dotačních programů. Podporovány nebudou aktivity vyčleněné z festivalových projektů.

Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce/ umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru). Cílovou skupinou této výzvy jsou přímí účastníci projektů mezinárodní umělecké či odborné spolupráce, kteří prostřednictvím společné tvůrčí či studijní činnosti prohlubují své kompetence k internacionalizaci. Předpokládaný počet podpořených pracovníků KKS ve výzvě č. 4/2022 je 300 osob pro rok 2023. Pro období roku 2024 bude vypsána samostatná dotační výzva s cílem podpořit dalších 400 osob.

Tematické okruhy:

1. Rezidenční pobyty v ČR 

Určeno pro pořadatele rezidenčních pobytů realizovaných na území ČR s  účastí zahraničních umělců. Nezbytnou podmínkou je veřejná prezentace výsledků rezidenčních programů (v libovolné, ale v žádosti popsané formě).

2. Hostování zahraničních umělkyň a umělců  v ČR 

Cílem výzvy je podpora profesního růstu uměleckých a odborných pracovníků KKS skrze spolupráci se zahraničním umělcem. Tento okruh je určen pouze nezřizovaným organizacím sídlícím v ČR. Okruh je určen pro nové (nepřevzaté) originální a jedinečné projekty, na jejichž realizaci se jako garant podílí v případě scénických umění zahraniční vedoucí umělečtí pracovníci (režisér, choreograf, dirigent), v případě galerijního provozu spolupracující zahraniční umělci, resp. kurátoři. Dotace jsou primárně určeny na krytí nákladů na hostování zahraničních umělců a vedoucích uměleckých pracovníků, kteří budou po omezenou dobu pracovat se členy stálého souboru (či v cílové kulturní instituci) na novém originálním projektu zakončeném výstupem pro veřejnost, nebo jiným předem specifikovaným výsledkem. Součástí rozpočtu projektu mohou být vedle nákladů na hostování i další náklady přímo související s realizací projektu (náklady na provedení výsledného díla, instalaci výstavy). Pokud předkladatel projektu současně žádá o dotaci na celoroční činnost, nebo na jiné aktivity, je nezbytné, aby jednotlivé projekty od sebe důsledně věcně i účetně oddělil.   

3. Tvůrčí dílny, odborné kurzy, workshopy v ČR 

Určeno pro pořadatele akcí realizovaných na území ČR se zapojením zahraničních lektorů či přednášejících. Podpořeny budou projekty určené profesionálním umělcům a odborníkům (včetně budoucích profesionálů, kterými jsou studenti uměleckých VŠ nebo SŠ), zaměřené na rozvoj tvůrčí či odborné činnosti. Součástí akce musí být aktivní zapojení účastníků a zveřejnění výsledků projektu.

4. Konference, semináře v ČR 

Určeno pro pořadatele akcí realizovaných na území ČR se zapojením zahraničních přednášejících. Podpořeny budou projekty určené profesionálním umělcům a odborníkům, zaměřené na rozvoj tvůrčí či odborné činnosti, kompetencí pro profesní praxi a uplatnění v mezinárodním kontextu; akce musí mít výstup pro veřejnost.

5. Platformy podporující rozvoj kompetencí pracovníků KKS v ČR 

Určeno pro realizátory projektů a aktivit zaměřených na síťování, mentoring, uměleckou a odbornou spolupráci se zahraničním přesahem.

Dotace nebudou poskytovány na čistě prezentační aktivity (festivaly, přehlídky) ani na studentské soutěže – na tyto a podobné projekty je možné žádat podporu v tradičních oborových dotačních řízeních MK.

Kompletní vyhlašovací podmínky

Podrobný návod k podávání žádostí přes DPMK - ke stažení

Další informace

Spojte se s námi