Nastavení cookies

Činnost Oddělení ochrany kulturních statků

Oddělení ochrany kulturních statků plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti ochrany kulturních statků a prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty. V rámci své působnosti zejména:

koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti v rámci ochrany kulturních statků s celorepublikovou působností,

plní úkoly ministerstva vyplývající ze zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů a zákona o prodeji a  vývozu předmětů kulturní hodnoty včetně prohlašování movitých předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky v případech, kdy je podnět podán odbornou organizací, a včetně spolupráce s Policií České republiky, Generálním ředitelstvím cel a Českou obchodní inspekcí,

plní úkoly ministerstva a uděluje dotace v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II (část A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví, D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, F – Realizace nároků na navracení nezákonně vyvezeného movitého kulturního dědictví) a v jeho rámci se podílí na meziresortní spolupráci,

poskytuje imunitu proti zabavení věcí vykazujících znaky kulturních památek zapůjčených na území České republiky jiným státem podle zákona o státní památkové péči,

sleduje vývoj legislativního prostředí mobility kulturních statků a poskytuje v této oblasti metodickou pomoc odboru památkové péče a dalším subjektům,

plní úkoly ministerstva v rámci administrace žádostí o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět (tzv. státní záruka) podle zákona o některých druzích podpory kultury,

poskytuje dotace v oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména ve výběrovém dotačním řízení Podpora projektů spolků a pobočných spolků.

Spojte se s námi