Nastavení cookies

Program CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“

Programové období 2009 – 2014

 

Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, východní a jižní Evropě.
V programovacím období 2009–2014 rozdělila Česká republika přibližně 3,5 mld. Kč, které směřovaly do řady oblastí.

Program CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ byl zaměřen na realizaci grantů z EHP fondů  ve dvou  programových oblastech:

PO16 -„Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví“
PO17 -„ Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví
“ 

Cílem Programu CZ06 byla ochrana a zachování kulturního a přírodního dědictví pro příští generace a jejich zpřístupnění veřejnosti, které mají sloužit jako zdroj poznání přírody a společnosti a nástroj vzdělávání (PO16) a rovněž posílení kulturního dialogu a evropské identity prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti (PO17).
V rámci programu byli příjemci podporováni v  rozvoji spolupráce a výměně zkušeností s partnery z donorských států. Některé  aktivity bylo možno realizovat pouze s navázáním bilaterální a partnerské spolupráce. Téměř dvě třetiny projektů byly realizovány v partnerství s institucemi z Islandu a Norska. Díky speciálnímu Fondu pro bilaterální spolupráci bylo možné projekty rozšířit o doprovodné aktivity ve spolupráci s organizacemi z dárcovských zemí.

Realizace projektů:                                        2014 – 2017
Zprostředkovatel programu:                     Ministerstvo financí ČR
Partner programu:                                         Ministerstvo kultury ČR
Norský Partner programu:                          Arts Council Norway

Hlavním posláním programové oblasti 16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ bylo prostřednictvím oprávněných aktivit (restaurování, stavební a nestavební úpravy, stabilizační opravy, technické opatření zajišťující dlouhodobé uchování a prezentace movitých a nemovitých hodnot) přispět k záchraně a uchování těchto památek dalším generacím.

Podpořeny byly rozmanité projekty obnovy, zachování a zpřístupnění nemovitého a movitého kulturního dědictví ČR, podpořeny byly i 4 projekty židovského kulturního dědictví. Program byl zaměřen na podporu 4 oblastí:

  • Sbírky muzejní povahy,
  • Písemné kulturní dědictví,
  • Filmové dědictví,
  • Památkový fond.

V rámci PO16 byla vyhlášena 1 výzva, předloženo 209 žádostí a schváleno 28 projektů.

Podpora nemovitého kulturního dědictví se soustředila na památkový fond, zahrnující kulturní památky, národní kulturní památky a památky UNESCO, evidované v Ústředním seznamu památek. Součástí projektů byly také aktivity spojené s prezentací, zpřístupněním a využíváním obnovených a uchovaných památek širokou veřejností. V rámci samostatné kategorie židovského kulturního dědictví, které představuje významnou součást paměti národa, byla podpořena judaika, která sloužila židovskému náboženskému kultu nebo uměleckým projevům tvůrců z období holocaustu. Podařilo se zachránit a oživit část českého kulturního dědictví, povzbudit vzdělávání a výměnu v oblasti kulturních odvětvích, a tím přispět k posílení a upevnění národní i evropské identity.

Brožura mapující podpořené projekty Programové oblasti č. 16 – „Kulturní dědictví“

 

Hlavním posláním programové oblasti 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ bylo posílení kulturního dialogu a evropské identity prostřednictvím hlubšího porozumění kulturní rozmanitosti. Cílem bylo podpořit takové projekty,které se odlišovaly svým pojetím, nabízely inovativní pohled a vyvolávaly diskuze jak mezi odborníky a umělci, tak mezi širokou veřejností.
V zájmu vytvoření různorodé nabídky uměleckých forem a projevů byly podpořeny projekty z oblastí:

  • profesionálního divadla vč. divadla pohybového a nonverbálního, profesionálního tance
    a vizuálního umění,
  • profesionálního výtvarného umění,
  • profesionálního hudebního umění v oblasti klasické, soudobé a alternativní hudby,
  • filmového umění.

V rámci PO17 byly vyhlášeny 2 výzvy, předloženo celkem 93 žádostí a schváleno 30 projektů.

Zaměření programové oblasti 17 nabídlo silnou partnerskou podporu rozvoje a zlepšení realizačních podmínek pro mezinárodní výměny a spolupráce, které jsou potřebné pro rozvoj kreativity umělců, vzdělání uměleckých manažerů a správců kulturních projektů. Program přispěl na oblast živého umění více než 76 mil. Kč a umožnil vznik 30 kreativních a inovativních projektů a 11 doprovodných aktivit, které rozšířily spolupráci s partnery z dárcovských zemí.

Brožura mapující podpořené projekty Programové oblasti č. 17 – „Současné umění“

 

Společnost HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. provedla Tematickou evaluaci Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“, jejímž předmětem bylo zhodnocení celkem pěti stanovených evaluačních kritérií: relevance, účelnost, účinnost, dopady a udržitelnost.
Z výsledků evaluační zprávy vyplývá,  že Ministerstvo kultury, jako věcný gestor programových oblastí, nastavilo a následně implementovalo Program CZ06 velmi dobrým až vynikajícím způsobem:

Relevance Programu CZ06           – velmi dobrá
Účelnost Programu CZ06              – vynikající
Udržitelnost Programu CZ06      – vynikající

Evaluace výsledků Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“

V červnu 2017 se v Praze uskutečnila Závěrečná konference, která  slavnostně završila realizaci celého Programu, který podpořil projekty za více než půl miliardy korun. V prostorách nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea v Praze sešli zástupci Ministerstva financí ČR, Norské kulturní rady, Velvyslanectví Norského království v Praze a Ministerstva kultury ČR, spolu s příjemci grantů a norskými partnery projektů, aby shrnuli a zhodnotili výsledky tříletého snažení. Na konferenci zazněly zkušenosti z realizace projektů a doporučení pro přípravu dalšího období EHP fondů v České republice.

Veškeré informace o programovém období 2009- 2014 jsou zveřejněny na https://www.eeagrants.cz/cs/ukoncena-obdobi/ehp-a-norske-fondy-2009-2014

Spojte se s námi