Nastavení cookies

Počínaje rokem 2024 se uděluje státní cena za literaturu střídavě za významný literární počin a za celoživotní dílo:

Pro rok 2024 bude Státní cena za literaturu udělena za významný počin (dílo vydané v roce 2022, 2023), v roce 2025 bude cena udělena za celoživotní dílo.

 

Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb., stanoví druhy ocenění udělovaných Ministerstvem kultury a podmínky pro jejich udělování. V jeho § 2 písm. a) a b) jsou uvedeny Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo.
Podle § 29 uvedeného nařízení vlády se návrhy na udělení ceny podávají Ministerstvu kultury. O udělení ceny rozhoduje ministr na základě doporučení porot, jmenovaných ministrem. Složení těchto porot a způsob jejich činnosti upravuje příkaz ministra č. 16/2003.
Oddělení literatury a knihoven při Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury, které je garantem přípravy udělování Státní ceny za literaturu a Státní ceny za překladatelské dílo, vydává tuto informaci ke zpracování věcných i formálních náležitostí návrhů na udělení ceny v příslušném oboru.

1)
Cena

Státní cena za literaturu
§ 3 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.:
(1) Státní cena za literaturu se uděluje k ohodnocení významného původního literárního díla české literatury, vydaného formou tištěné neperiodické publikace v českém jazyce v roce udělení ocenění nebo v roce předcházejícím. Státní cenu za literaturu lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní literární tvorby.
(2) Státní cena za literaturu se uděluje autorovi.
(3) Státní cenu za literaturu lze udělit každoročně k 28. říjnu. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Státní cena za literaturu.
(4) Státní cenu za literaturu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.

Státní cena za překladatelské dílo
§ 5 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.:
(1) Státní cena za překladatelské dílo se uděluje k ohodnocení překladu literárního díla z cizího jazyka do jazyka českého, vydaného v roce udělení ocenění nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních děl. Státní cenu za překladatelské dílo lze udělit rovněž k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl.
(2) Státní cena za překladatelské dílo se uděluje autorovi.
(3) Státní cenu za překladatelské dílo lze udělit každoročně k 28. říjnu. V kalendářním roce může být udělena pouze jedna Státní cena za překladatelské dílo.
(4) Státní cenu za překladatelské dílo tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč.

2)
Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

Návrh, zpracovaný na formuláři návrhu, musí být doručen v jednom vyhotovení buď poštou na adresu Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, Oddělení literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury, anebo elektronicky na adresu: epodatelna@mk.gov.cz.
 
Státní cena za literaturu
§ 4 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.:
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 3 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 3 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nebyl-li trvalý pobyt udělen, autora navrženého a udělení ocenění a zdůvodnění návrhu.

Státní cena za překladatelské dílo
§ 6 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.:
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 5 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení ocenění podle § 5 musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu autora navrženého na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu.

Společná ustanovení
§ 29 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.:
(1) Návrhy na udělení ocenění se podávají ministerstvu.
(2) Ministr rozhoduje o udělení ocenění na základě doporučení jím jmenovaných poradních orgánů.
(3) Složení poradních orgánů, způsob jejich činnosti a další náležitosti upraví jednací řády vydané ministerstvem.
(4) V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společně jedno ocenění.

3)
Poroty

Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení Státní ceny za literaturu a Státní ceny za překladatelské dílo jmenuje ministr kultury jako svůj poradní orgán poroty pro Státní cenu za literaturu a Státní cenu za překladatelské dílo a vydává pro jejich činnost jednací řád. Jeho text je uveřejněn na internetové stránce Ministerstva kultury.
Poroty, ustavené ministrem kultury, posuzují každého kandidáta podle zaslaných podkladů.
Příloha Příkazu ministra kultury č. 16/2003:

Čl. I

1. Členové porot jsou vybráni z řad zástupců profesních organizací, občanských sdružení a dalších subjektů s celostátní působností a uznávaných uměleckých a odborných autorit. Porota má nejméně 5 členů.
2. Funkční období porot je tříleté. Jejich mandát končí jmenováním nových porot. Členové porot nemohou být jmenováni opakovaně na období bezprostředně následující.
3. Členství v porotě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním, úmrtím člena nebo zánikem obecných podmínek pro činnost porot. Na uvolněné místo jmenuje ministr nového člena.
4. Funkci tajemníka poroty plní zástupce odboru umění a knihoven, který nemá hlasovací právo.

Čl. II

1. Poroty volí ze svého středu předsedu a místopředsedu na celé funkční období. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Předseda poroty řídí zasedání, formuluje závěry na základě doporučení členů poroty.
2. Porota je způsobilá se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, v případě nepřítomnosti hlas místopředsedy.
3. Zasedání porot jsou neveřejná.

Čl. III

1. Administrativní činnost spojenou s plněním úkolů jednotlivých porot zajišťuje tajemník poroty.
2. Po dohodě s předsedou poroty svolává tajemník jednání poroty, připravuje podklady a pořizuje zápis z jednání. Zápis po odsouhlasení předsedou poroty a se stanoviskem ředitele odboru umění a knihoven se postupuje ke schválení ministru kultury nejpozději do 30. září v roce udělení ceny.
3. Náklady spojené s činností porot hradí odbor ze svého rozpočtu. Cestovné a jiné náklady související s výkonem funkce se hradí podle obecných předpisů.
4. Až do doby zveřejnění Cen ministrem kultury v tisku jsou členové poroty vázáni mlčenlivostí o výsledcích jednání.

4)
Další informace

Další informace podá Oddělení literatury a knihoven při Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury: 
A: Ministerstvo kultury ČR, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, Oddělení literatury a knihoven, Mgr. Eliška Boumová, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1;
T: +420 257 085 221;
E: Eliska.Boumova@mk.gov.cz

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
01_Platné znění nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných MK_5_2003.doc.doc, 95.5 kB
02_Příkaz ministra, kterým se provádí státní ceny a ceny MK_2003_16.doc.doc, 43.5 kB
04_Státní cena za literaturu pro rok 2023_nominace.docx.docx, 13.9 kB
03_Státní ceny 2024_poroty.doc.doc, 27.5 kB
05_Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2023_nominace.docx.docx, 14.1 kB
06_Státní ceny_publikace.pdf.pdf, 1.5 MB
07_Státní ceny 2015_brožura.pdf.pdf, 252.1 kB
08_Státní ceny 2016_brožura.pdf.pdf, 360.6 kB
09_Státní ceny 2017_brožura.pdf.pdf, 266.1 kB
10_Státní ceny 2018_brožura.pdf.pdf, 1.3 MB
11_Státní ceny 2019_brožura.pdf.pdf, 276.6 kB
12_Státní ceny 2020_brožura.pdf.pdf, 746.6 kB
13_Státní ceny 2021_brožura.pdf.pdf, 3.4 MB
14_Státní ceny 2022_brožura.pdf.pdf, 602.4 kB
15_Státní ceny a Ceny MK 2023_brožura.pdf.pdf, 517.2 kB
Spojte se s námi