Nastavení cookies

Zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) byl zřízen samostatný Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“), který je státním fondem příslušným hospodařit s majetkem České republiky.  

 

Fond patří do působnosti Ministerstva kultury, které je jeho nadřízeným správním orgánem.
Fond zejména

 • vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle tohoto zákona, 
 • vede evidenci v oblasti audiovize,
 • poskytuje podporu kinematografie, 
 • vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu, 
 • vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu, 
 • přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
 • poskytuje filmové pobídky, a
 • vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy.

Finančními zdroji Fondu jsou zejména 

 • poplatek z vysílání reklamy,
 • audiovizuální poplatky, 
 • správní poplatky podle zákona, 
 • příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů, 
 • příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,
 • úroky z prostředků Fondu uložených v bance,
 • příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu,
 • příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,
 • příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,
 • příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce, 
 • příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,
 • dary, dědictví a odkazy pro Fond,
 • odvody za porušení rozpočtové kázně včetně penále,
 • dotace ze státního rozpočtu,
 • dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a
 • další zdroje stanovené jinými právními předpisy.

Orgány Fondu jsou ředitel Fondu, Rada a Dozorčí výbor.
Ředitele Fondu jmenuje a odvolává ministr. Ředitel Fondu stojí v čele Fondu, je statutárním orgánem Fondu.

Rada Fondu zejména

 • stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie, 
 • stanovuje a následně zveřejňuje kritéria hodnocení projektů na základě politiky podpory filmové tvorby, a
 • rozhoduje o formě podpory kinematografie, podpoře projektů a její výši, a to s přihlédnutím k expertní analýze. 

Rada má 9 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti kinematografie jemu navržených občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi a zájmovými sdruženími právnických osob působícími v oblasti kinematografie, středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření, s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

Výbor Fondu zejména 

 • dohlíží na to, zda prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v souladu s účelem, který je uveden v rozhodnutí o poskytnutí podpory, 
 • v případě zjištění, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity neúčelně nebo nehospodárně, nebo v případě podezření na takovéto využití těchto prostředků, neprodleně předá svá zjištění nebo podezření spolu s podklady, jež má k dispozici, řediteli Fondu k prošetření, a
 • vykonává dohled nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu podle tohoto zákona v předchozím kalendářním roce. 

Výbor má 9 členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle tohoto zákona, a to na návrh takovýchto poplatníků.

Fond eviduje za účelem správy poskytnutých podpor kinematografie a informování veřejnosti o poskytnutých podporách kinematografie 

 • žadatele o podporu kinematografie, 
 • žádosti o podporu kinematografie a 
 • poskytnuté podpory kinematografie

 

Kontakt:
Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
sekretariat@fondkinematografie.cz
tel.: +420 224 301 278
web: www.fondkinematografie.cz

Spojte se s námi