Nastavení cookies

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven

a kreativních odvětví

vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí

ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,

 

a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění platných předpisů,

jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven

VISK 4 - Národní program ochrany knihovních fondů

VISK 5 - RETROKON

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica

VISK 7 - Kramerius

VISK 8 - Informační zdroje - Linie B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR

 

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,

podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

 

VISK též na:

https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 

 

Bližší informace:    

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)

Mgr. Blanka Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz (K 21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2022 !!!

Spojte se s námi