Nastavení cookies

Ministerstvo kultury (MK) provedlo hodnocení 20 výzkumných organizací spadajících do jeho působnosti a jeho výsledky zveřejňuje. Hodnocení peer review proběhlo podle Příkazu ministra kultury č. 11/2018, kterým se stanovuje Metodika hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na léta 2019 – 2023(„Metodika hodnocení VO MK“), která v souladu s usnesením vlády ze dne 7. února 2017 č. 107 specifikovala pro podmínky výzkumu a vývoje v působnosti MK Metodiku hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací („M17+“).

Hodnocení peer review prováděl odborný poradní orgán poskytovatele – Rada ministra kultury pro výzkum („RMKPV“), který má dlouholeté zkušenosti z hodnocení projektů programů NAKI a NAKI II a podrobné informace o výzkumu a vývoji prováděném výzkumnými organizacemi v působnosti MK. RMKPV pro každou VO jmenovala tři hodnotitele, kteří ji na základě stanovených kritérií hodnotili, a společně po řadě diskuzí a jednání zpracovali společný konsensuální posudek. Případné  rozdílné názory hodnotitelů pak byly řešeny na zasedání RMKPV. Všechny VO a jejich konsensuální posudky pak společně hodnotila RMKPV na svém zasedání ve dnech 8. ‑ 9. října 2018. Výsledky hodnocení byly dne 23. října 2018 v souladu s  M17+ projednány se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace a zástupci odborného hodnotícího panelu. Výsledkem tohoto komplexního hodnocení je zařazení zhodnocených VO do čtyřstupňové škály A-D, návrh poskytovatele byl na tomto jednání posouzen jak z hlediska zvolené metodiky, tak po jednotlivých hodnocených výzkumných organizacích, a byl v plném rozsahu potvrzen a konsensuálně odsouhlasen k uveřejnění.

Hodnocení bylo, vzhledem k rozdílnému rozsahu výzkumu v jednotlivých výzkumných organizacích (rozsah se liší o více než dva řády) relativní, tj. výzkumná organizace s jednou kvalitně zpracovanou výzkumnou oblastí byla hodnocena lépe než organizace s více průměrně zpracovanými oblastmi. Souhrnně jsou výsledky hodnocení uvedeny v souhrnném protokolu, pro jednotlivé výzkumné organizace v protokolech pro každou z nich včetně odůvodnění hodnocení. V souladu s Metodikou hodnocení VO MK jsou zveřejněny i hodnocené Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumných organizací na léta 2019 – 2023, jejichž plnění bude každoročně průběžně hodnoceno, a Analytické rozvahy hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací.

Do 30. října 2018 obdrží  hodnocené výzkumné organizace  MK dopis poskytovatele, kterým jsou jim oznámeny  finanční objemy institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje  výzkumné  organizace  na léta 2019 – 2023, které vyplývají z výsledků zveřejněného hodnocení s tím, že do 30. listopadu 2018  mohou podat žádost o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace na léta 2019-2023  ve stanoveném  ročním objemu  (formulář žádosti dle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů o   poskytnutí  této podpory na období let 2019-2023, je přílohou č. 2 dopisu  poskytovatele). 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Souhrnný protokol hodnocení 20 VO MK.pdf.pdf, 312.5 kB
Protokoly hodnocení 20 VO MK.zip.zip, 5.8 MB
Koncepce 20 VO MK.zip.zip, 26.3 MB
Analytické rozvahy 20 VO MK.zip.zip, 13 MB
Spojte se s námi