Nastavení cookies

Evropská komise zveřejnila výzvu k předložení podkladů pro hodnocení směrnice a nařízení o Marrákešské smlouvě.

Směrnice (EU) 2017/1564 („směrnice o Marrákešské smlouvě“) a doprovodné nařízení (EU) 2017/1563 („nařízení o Marrákešské smlouvě“) přizpůsobily autorské právo Evropské unie Marrákešské smlouvě o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení, která byla přijata Světovou organizací duševního vlastnictví v roce 2013.

Směrnice o Marrákešské smlouvě stanoví povinnou výjimku z autorského práva ve prospěch nevidomých osob a osob se zrakovým postižením nebo s jinými poruchami čtení. Nařízení o Marrákešské smlouvě usnadňuje přeshraniční výměnu kopií ve formátech přístupných osobám s uvedeným postižením mezi členskými státy EU a třetími zeměmi, které jsou stranami Marrákešské smlouvy.

Podle čl. 10 odst. 1 směrnice o Marrákešské smlouvě a článku 7 nařízení o Marrákešské smlouvě musí Komise do 11. října 2023 směrnici a nařízení vyhodnotit a podat zprávu o svých hlavních zjištěních.

Cílem připravovaného hodnocení je posoudit, do jaké míry byly směrnice a nařízení o Marrákešské smlouvě efektivní při dosahování cílů, které jsou v nich stanoveny, do jaké míry byly účelné, nákladově efektivní, relevantní vzhledem k současným a nově se objevujícím potřebám, konzistentní s politikami EU a jejími mezinárodními závazky a zda na úrovni EU přinášejí přidanou hodnotu. Vyhodnoceno bude především to, jaký vliv měly oba tyto právní nástroje na dostupnost přístupných verzí již existujících, avšak nepřístupných děl, i na dostupnost nově publikovaných děl a zda tyto právní nástroje pomohly usnadnit přeshraniční výměnu kopií v přístupném formátu. Součástí hodnocení bude posouzení dopadu systémů zavedených v některých členských státech pro odškodňování dostupnosti a přeshraničních výměn. Vyhodnocen bude i případný dopad na komerční dostupnost některých děl nebo jiných předmětů ochrany v přístupných formátech pro oprávněné příjemce.

Výzva k zasílání podkladů je určena příslušným orgánům členských států, organizacím občanské společnosti, zejména organizacím zastupujícím osoby se zdravotním postižením a organizacím zastupujícím starší osoby, tzv. oprávněným poskytovatelům (ve smyslu § 39a odst. 3 autorského zákona), institucím v oblasti kulturního dědictví a vzdělávacím institucím, nositelům práv a příslušným komerčním subjektům (např. nakladatelům). 

Bližší informace naleznete na webových stránkách Evropské komise.

Lhůta pro zasílání připomínek: 13. 4. – 11. 5. 2023

Spojte se s námi