Nastavení cookies
 

                                                                     logo npo mkcr eu.png 

Podpora projektů kreativního učení - pilotní výzva NPO č. 3/2022 

Termín pro zaslání vyúčtování včetně závěrečné monitorovací zprávy, soupisu profesionálů a čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů – 31. 7. 2023 do 23:59. 

Způsob podání vyplněných dokumentů:
1.    nahrajte na Nástěnku projektu na DPMK a zároveň
2.    zašlete prostřednictvím datové schránky na MK, uveďte povinný předmět zprávy následujícího tvaru: 0213-NPO-„registrační číslo projektu“. 

!!! Pokud jste dokumenty vykazování nahráli na Nástěnku projektu v termínu do 30. 6. 2023, již nezasílejte dokumenty prostřednictvím datové schránky. !!!

Vykazování 2023:

Kreativním učením se rozumí vzdělávání, ve kterém jsou umění a tvůrčí aktivity vědomě a cíleně užívány k rozvoji kompetencí, afektivních a kognitivních schopností, dovedností a znalostí dětí i dospělých. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení se vytváří bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání a nastavuje rovné příležitosti u každého žáka tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita (kreativita).

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.

Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a dalších profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný počet podpořených pracovníků KKS ve výzvě Kreativní učení je 250 osob pro rok 2022 a 400 osob pro rok 2023.

Číslo výzvy

3/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce/ umělkyně

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 30. 5. 2022 Žádosti je možné podávat v období: od 7. 6. 2022 od 9.00 hod. do 11. 7. 2022 do 15.00 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2023.

Alokace

celkem 130 mil. Kč na roky 2022 a 2023

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru/ Podpora lektorů kreativního vzdělávání a dalších profesionálů rozvíjejících své znalosti a dovednosti v této oblasti.

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

vyhlašovací podmínky výzvy

Veřejná projednávání: pracovní skupina ke koncepci výzvy (2.12., 14.12.2021, 5.1., 27.1.2022), prezentace na akcích jiných pořadatelů: 22.2.2022 Kreativní vzdělávání míří do ČR, 21.4.2022 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání: kulatý stůl, seminář pro žadatele o dotaci (15.6., 24.6. 2022 online)

Výsledky dotačního řízení:

Plánované návazné výzvy: Navazovat bude výzva na podporu projektů realizovaných ve školním roce 2023/ 2024.

Základní informace pro příjemce dotací:

- instrukce k povinné publicitě (na veřejných výstupech z projektu musí být zveřejněno logo EU, NPO a MK) 

- struktura informací o účastnících projektu (příjemce je povinen sbírat a předávat informace o osobách zapojených do projektu - sledují se indikátory naplňování cílů NPO: počty podpořených pracovníků kulturního a kreativního sektoru při rozvoji kompetencí v oblasti kreativního učení)

- podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (náhled vzorového rozhodnutí včetně kompletních podmínek poskytnutí a čerpání dotace) 

Vykazování 2022:

Spojte se s námi