Nastavení cookies

Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra

logo npo mkcr eu.png

 

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

Popis podporovaných aktivit

  • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

V souladu s naplňováním Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025 projednanou dne 23. srpna 2021 usnesením vlády č. 739.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

0231/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 11. 7. 2022.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 11. 7. 2022 od 15:00 hod. do 12. 9. 2022 do 23:00 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 9. 2025.

Alokace

2 700 mil. Kč

Skupina oprávněných žadatelů

kraje, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob), obce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků, státní příspěvkové organizace

Indikátory výzvy

Vytvoření alespoň 15 kulturních a kreativních center

Garant výzvy

Odbor ekonomický

 

 

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF (pouze výzva) + přílohy (pouze přílohy)

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

logo npo mkcr eu.png

Výzvy na mapování KKO z této iniciativy:

Spojte se s námi