Nastavení cookies
 

logo npo mkcr eu.png

 

Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce

Cílem výzvy NPO č. 2/2022 je podpořit výzkumnou, rešeršní, analytickou činnost, jejíž výstupy by mohly být využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů MK. Podpořeny budou zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce, dále projekty, jejichž předmětem bude evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a internacionalizace.

Popis podporovaných aktivit: sběr kvantitativních i kvalitativních dat, vyhodnocení a analýza datových souborů, případové a srovnávací studie, rešerše, mapování potřeb, aktualizace již publikovaných dokumentů.

Program je určen pro právnické osoby, sídlící na území ČR, s výjimkou státních příspěvkových organizací. O dotaci na výzkumné projekty mohou žádat profesní asociace, oborové platformy, kulturní a výzkumné organizace, vysoké školy a další.

Tematické okruhy:

A. Specifika uměleckého oboru a identifikace profesí, které by měl status umělce řešit a zahrnout i s ohledem na případná omezení veřejných kulturních produkcí a potřeby kompenzací včetně podpůrných profesí

B. Návrhy opatření v oblasti sociálního a důchodového pojištění, daňových úlev apod.

C. Návrhy na úpravy podmínek a nabídky dotačních titulů MK ve smyslu zlepšování podmínek pro umělce a umělkyně (autory/autorky)

D. Návrhy na aktivity uměleckých profesí a umělecko-technických profesí týkající se výjezdů do zahraničí či spolupráce se zahraničními subjekty (nejen z oblasti kultury) 

E. Jiný projekt v oblasti implementace NPO, komponenty Status umělce s výstupy aplikovatelnými při tvorbě legislativních předpisů a metodických doporučení

Číslo výzvy

2/2022

Komponenta

4.5 Komponenta Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 30. 5. 2022

Žádosti je možné podávat v období:

od 6. 6. 2022 od 0.00 hod. do 8. 7. 2022 do 24.00 hod.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2022

Alokace

5 mil. Kč

Indikátory výzvy

Získání podkladů pro realizaci systémových opatření (reforem): rešerše, analýzy, výzkumné zprávy, datové soubory, případové a srovnávací studie (minimálně 5 podpořených projektů v tematických okruzích A, B; minimálně 1 projekt v okruhu C, min. 1 v okruhu D) 

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Kompletní vyhlašovací podmínky

Projednávání koncepce výzvy proběhlo ve dnech 9.12.2021, 10.1.2022 se zástupci oborových a profesních platforem.

Seminář pro žadatele o dotaci se uskutečnil dne 13. 6. 2022 v prostorách MK.

Výsledky dotačního řízení: 

Základní informace pro příjemce dotací:

- instrukce k povinné publicitě (na veřejných výstupech z projektu musí být zveřejněno logo EU, NPO a MK) 

- struktura informací o účastnících projektu (příjemce je povinen sbírat a předávat informace o osobách zapojených do projektu - sledují se indikátory naplňování cílů NPO: počty podpořených pracovníků kulturního a kreativního sektoru při rozvoji kompetencí v oblasti kreativního učení)

- podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (náhled vzorového rozhodnutí včetně kompletních podmínek poskytnutí a čerpání dotace) 

Pokyny k ukončení projektu:

Do 31. ledna 2023 musí příjemci dotací odevzdat a) monitorovací zprávu, b) výzkumnou zprávu, vč. výsledků projektu, c) vyúčtování dotace - vše na předpsaných formulářích:

- monitorovací zpráva

- výzkumná zpráva

- vyúčtování projektu

 

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi