Nastavení cookies

Popisuje aktivity starší a početnější evropské organizace, jejíž primárním cílem je ochrana lidských práv. Kromě mezinárodních úmluv je zde celá řada doporučení, které slouží členským státům jako vodítka pro řešení konkrétních otázek z oblasti svobody médií, ustavování a funkcí regulačních orgánů, role veřejnoprávních médií, rozvoje informační společnosti.

Evropská úmluva o přeshraniční televizi

Výbor ministrů Rady Evropy přijal text Evropské úmluvy o přeshraniční televizi dne 15.3.1989. Úmluva byla otevřena k podpisu členským státům Rady Evropy, ostatním státům Evropské kulturní úmluvy a Evropského společenství dne 5. května1989. V návaznosti na další rozvoj v oblasti vysílání byl přijat 9.9.1998 Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi. Česká republika Úmluvu podepsala 7. 5. 1999. Ratifikační listiny Úmluvy a pozměňujícího protokolu byly za ČR uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy 17. 11. 2003. Pro Českou republiku Úmluva ve znění pozměňujícího protokolu vstoupila v platnost 1. 3. 2004 Cílem Úmluvy je usnadnit šíření televizních programů přes hranice států v souladu se základním principem svobodné výměny informací a myšlenek. Povinností smluvních stran je rovněž zajistit, aby veškeré programy vysílané právnickými osobami nebo technickými prostředky podléhajícími jejich jurisdikci, byly v souladu s požadavky Úmluvy. Omezení, která Úmluva ukládá programům, jsou motivována potřebou závazně upravit v evropském kontextu tyto priority: svoboda projevu a právo na informace, ochrana dětí a mladistvých, ochrana zdraví veřejnosti a lidské důstojnosti, zajištění práva na informace, ochrana evropské kultury.
V současné době probíhají legislativní a formální postupy směřující k přijetí nové revidované úmluvy, která by reflektovala proměny v audiovizuálním prostředí v souvislosti s technologickým pokrokem a na to navazujícími možnostmi jednotlivců k přístupu k informacím.

Evropská úmluva o přeshraniční televizi – překlad do češtiny (doc144 kB)

Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi – překlad do češtiny (doc117 kB)

Ostatní dokumenty Rady Evropy

Rada Evropy přijala řadu dokumentů v následujících oblastech:

Nové pojetí médií

Veřejnoprávní média

Svoboda médií (svoboda projevu, právo na informace, žurnalismus, pomluva)

Média a lidská práva (ochrana jazykových, náboženských a etnických menšin, dětí, žen, zobrazení násilí, pornografie)

Média a demokracie (koncentrace a pluralita, nezávislost a transparentnost médií, nezávislost regulačních orgánů)

Internet a informační společnost

Rozhlasové a televizní vysílání

Kulturní spolupráce, ochrana kulturního dědictví, podpora kulturní diverzity a audiovizuální tvorby

Média a vzdělávání, mediální gramotnost

Média a autorská práva

Oficiální verze těchto dokumentů existují pouze v anglickém a francouzském jazyce a jsou dostupné na http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/. U vybraných dokumentů je přiložen český překlad ve formátu MS Word. Tento seznam obsahuje dokumenty pouze od r. 1989. Některé dokumenty jsou začleněny do více kategorií, pokud se dotýkají vícera oblastí.

Odkazy na užitečné stránky:

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Doporučení (2018) 1 Výboru ministrů členským státům týkající se plurality médií a jejich transparentního vlastnictví.rtf, 347.6 kB
Doporučení (2018) 2 Výboru ministrů členským státům o úloze a odpovědnosti internetových zprostředkovatelů.rtf, 387.8 kB
Belgrade Conference of Ministers Political Declaration and Resolutions Politická deklarace - Svoboda projevu a demokracie v digitálním věku.pdf, 570.8 kB
Evropská úmluva o přeshraniční televizi – překlad do češtiny.doc, 144 kB
Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi – překlad do češtiny.doc, 116.5 kB
Spojte se s námi