Nastavení cookies

Evropská komise zveřejnila dne 29. 9. 2022 finální verzi svých Pokynů k uplatňování právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců (dále jen „Pokyny“).

Pokyny jsou součástí opatření, jejichž cílem je zajistit řešení odpovídajících pracovních podmínek pro osoby pracující prostřednictvím platforem. Pokyny samotné se však týkají i osob, které působí v off-line ekonomice. Cílem pokynů je dosáhnout toho, aby pravidla hospodářské soutěže EU nebránila kolektivnímu vyjednávání, které by mohlo podstatně zlepšit pracovní podmínky osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). Zatímco na kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže nevztahují, OSVČ jsou těmito předpisy považovány za „podniky“, mezi kterými nesmí na základě článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) vznikat dohody, které by mohly vést k omezení hospodářské soutěže.

Pokyny konkrétně stanoví, že soutěžní právo EU, tedy zmíněný čl. 101 SFEU, se nemá aplikovat na OSVČ pracující samostatně, jejichž pozice na trhu je srovnatelná s pozicí zaměstnanců. Do této skupiny patří ekonomicky závislé OSVČ, OSVČ pracující po boku zaměstnanců, OSVČ poskytující služby digitální platformě nebo jejím prostřednictvím a OSVČ s celkově slabší vyjednávací pozicí.

Pokyny jsou významné i pro OSVČ působící v kulturním odvětví (autoři, výkonní umělci). Souvisejí mj. se směrnicí (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice výkonným umělcům a autorům přiznává právo na přiměřenou odměnu a zároveň uznává, že autoři a výkonní umělci jsou často ve slabší vyjednávací pozici vůči svým protistranám. Proto jim zároveň umožňuje využívat mechanismu kolektivního vyjednávání jako nástroje k posílení jejich vyjednávací pozice. Pokyny tak těmto autorům a umělcům poskytují bezpečný přístav, neboť zamezí striktnímu uplatnění soutěžního práva na kolektivní dohody uzavřené těmito OSVČ.

Pokyny v českém jazyce lze nalézt zde a ve všech oficiálních jazycích EU na stránkách Evropské komise, která bude jejich využití nadále monitorovat skrze European Competition Network.

Spojte se s námi