Nastavení cookies

Ministerstvo kultury na základě ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program č. j. MK 72681/2022 ze dne 15. prosince 2022,

vyhlašuje

HAVARIJNÍ PROGRAM

na rok 2024

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků). Příspěvek u Programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2024
  2. Žádost o státní dotaci v roce 2024

Tento vyplněný formulář vytiskněte, podepište a přiložte k Návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu.

Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu spolu s Žádostmi o státní dotaci včetně příloh jsou přijímány nebo se zasílají do 31. ledna 2024 včetně na místně příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

Bližší informace najdete v materiálu Vyhlášení Havarijního programu na rok 2024.

 

Schválené finanční příspěvky na rok 2023

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování na rok 2023.doc, 44 kB
Návrh na zařazení do programu v roce 2024.doc, 92.5 kB
Žádost o dotaci v roce 2024.xlsm, 433.7 kB
Žádost o dotaci v roce 2024 - s vysvětlivkami.xlsm, 434.2 kB
Vyhlášení Havarijního programu na rok 2024.doc, 133 kB
F 1 - Čestné prohlášení o nedostatku finančních prostředků.doc, 57.5 kB
F 2 - Plná moc.doc, 60 kB
Kód číselník PF.pdf.pdf, 207.1 kB
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijního programu ze dne 15. 12. 2022.pdf.pdf, 1.2 MB
Transparent.doc.doc, 45 kB
Spojte se s námi