Nastavení cookies

Ministerstvo kultury na základě ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program č. j. MK 72681/2022 ze dne 15. prosince 2022,

vyhlašuje

HAVARIJNÍ PROGRAM

na rok 2024

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků). Příspěvek u Programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2024
  2. Žádost o státní dotaci v roce 2024

Tento vyplněný formulář vytiskněte, podepište a přiložte k Návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu.

Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu spolu s Žádostmi o státní dotaci včetně příloh jsou přijímány nebo se zasílají do 31. ledna 2024 včetně na místně příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

Bližší informace najdete v materiálu Vyhlášení Havarijního programu na rok 2024.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Schválené finanční příspěvky na rok 2024.pdf, 3.8 MB
Formulář vyúčtování na rok 2024.doc, 44 kB
Návrh na zařazení do programu v roce 2024.doc, 92.5 kB
Žádost o dotaci v roce 2024.xlsm, 433.7 kB
Žádost o dotaci v roce 2024 - s vysvětlivkami.xlsm, 434.2 kB
Vyhlášení Havarijního programu na rok 2024.doc, 133 kB
F 1 - Čestné prohlášení o nedostatku finančních prostředků.doc, 57.5 kB
F 2 - Plná moc.doc, 60 kB
Kód číselník PF.pdf.pdf, 207.1 kB
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijního programu ze dne 15. 12. 2022.pdf.pdf, 1.2 MB
Transparent.doc.doc, 45 kB
Spojte se s námi