Nastavení cookies

Výzvy vyhlášené v rámci iniciativy Kreativní vouchery naleznete zde https://mk.gov.cz/kreativni-vouchery-cs-2918

 

Celostátní galerie kreativců je dostupná na adrese: https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu

 

Nedostatečné provázání mezi malými, středími podniky (MSP) a KKO je převládajícím problémem nejen v České republice. Jelikož se jedná o poměrně novou oblast hospodářství, nebyl dosud přínos KKO pro inovativnost a konkurenceschopnost dostatečně zhodnocen. Nejvhodnějším nástrojem k řešení tohoto problému jsou tzv. kreativní vouchery na měkké inovace. Jedná se o formu finančí podpory pro MSP s vlastním výrobkem/službou na využití služeb subjektů působících v oblasti KKO (kreativců), jde tedy o nepřímou podporu oblastí KKO skrze malé zakázky. Dosavadní praxe ukazuje, že MSP mají omezený přístup ke kapitálu, poskytovatelům znalostí a inovací. Fungují jako katalyzátor B2B (business to business) spolupráce. Využití služeb kreativců zvyšuje přidanou hodnotu produktů a služeb nebo přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů. Zásadním aspektem realizace kreativních řešení produktů nebo služeb podniků je generování nárůstu poptávky i nad rámec podpory.

Oddělení KKO připravuje dotační výzvu Kreativních voucherů pro rok 2023, která bude financována z Národního plánu obnovy (NPO). MSP bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace nebo-li kreativní řešení jejich produktu nebo služby. Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci v rámci čerpání voucheru, budou muset být registrovaní v Celostátní galerii kreativců.

Kreativní vouchery patří v rámci

Cíl podpory 

Cílem dotačního nástroje Kreativních voucherů na národní úrovni je pomoci malým a středním podnikům s adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií koronaviru a nutností tzv. dvojí tranzice (20 % digitální a 37 % zelené). Druhotně se jedná o začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je také jejich multiplikační efekt, tj. pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru, který zvyšuje dopad na ekonomiku.

Mikrofirmy v ČR tvoří 80 % všech ekonomických subjektů (bez OSVČ) a jsou páteří české ekonomiky. Dle OECD v ČR zaostává produktivita právě těchto mikrofirem za většími subjekty. Jedním z důvodů je omezený přístup malých, středních podniků ke kapitálu a poskytovatelům znalostí a inovací. Koronavirová krize tento problém dále prohlubuje. Problematické je také nedostatečné provázání mezi malými, středními podniky a KKO, která představují relativně novou oblast hospodářství a jejich přínos pro inovativnost a konkurenceschopnost tak dosud nebyl dostatečně zhodnocen. Malé subjekty jsou přitom díky externím službám kreativních profesionálů schopny inovovat i v pro ně přirozených netechnologických oblastech. Díky tomu mohou pohotově reagovat na požadavky trhu a jsou konkurenceschopnější.

Návrh podmínek dotační výzvy pro rok 2023

 • Účel voucheru - kreativní řešení nebo zefektivnění prezentace, vzhledu i funkčnosti produktu, procesu nebo služby žadatele směrem k jeho klientům, jehož důležitým znakem je interaktivita. Na stejný účel nebude moci být požádáno z dalších/jiných národní nebo evropských zdrojů.
 • Výše voucheru - voucher může pokrýt max. 85 % z celkové hodnoty zakázky, min. výše voucheru může být 50.000 Kč, max. výše voucheru 200.000 Kč, tzn. že alespoň 15 % z celkové ceny zakázky bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena zakázky vyšší než 235.294 Kč), min. celková hodnota zakázky mezi žadatelem a poskytovatelem služeb tedy musí být ve výši alespoň 58.824 Kč, max. výše zakázky není stanovena.
 • Režim podpory - de minimis, tj. výše poskytnuté podpory nesmí u žadatele za tři po sobě jdoucí účetní období překročit částku 200.000 EUR. Pokud by poskytnutím dotace u žadatele došlo k překročení limitní částky de minimis, dotace nebude poskytnuta, resp. bude navržena maximálně do výše limitu de minimis.
 • Forma podpory - ex post, tzn. následné proplácení výdajů, kdy příjemce předkládá žádost proplacení až po dokončení realizace projektových aktivit se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů.
 • Oprávněný žadatel - MSP (posuzuje se, jestli vykonává hodpodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, zároveň se posuzuje i nezávislost, partnerství a propojenost podniku).
 • Žadatel bude moci podat max. 1 žádost/rok.
 • Žadatel nebude moci být současně kreativcem (poskytovatelem služeb). Žadatel a kreativec (poskytovatel služeb) nebudou moci být vzájemně ve střetu zájmů a zároveň vůči politickým hodnostářům.​
 • Celostátní galerie kreativců bude veřejně dostupná a bezplatná databáze kreativních profesionálů (poskytovatelů služeb) a bude otevřená všem kreativcům na území ČR. Kreativec (poskytovatel služeb) bude moci poskytout své služby max. 3 příjemcům voucheru. Tato galerie je součástí projektu Komunikační platformy KKO (www.kreativnicesko.cz).
 • Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů bude stanovena geografická a finanční vyváženost podle procentuálního váženého průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji.
 • Posuzování žádostí - v případě, že počet formálně správných žádostí přesáhne 1.000, budou peněžní prostředky rozděleny mezi kraje dle počtu obyvatel, přičemž rozhodující bude dřívější podání žádosti, přičemž bude dodržena geografická vyváženost při distribuci voucherů.

Termíny projednávání

 • Dne 21. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání všech aktivit MK ČR v rámci NPO komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, včetně projektu Kreativních voucherů, více najdete zde.
 • Dne 26. 10. 2021 proběhlo neveřejné projednání aktivit oddělení kulturních a kreativních průmyslů MKČR v rámci NPO se státní správou, samosprávou a vybranými profesními asociacemi a agenturami. 
 • Dne 12. 4. 2022 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu dotační výzvy Kreativní vouchery pro rok 2023 se státní správou, samosprávou a profesními, odbornými asociacemi a agenturami, prezentace, zápis, vypořádané připomínky z 8. 5. 2022 k návrhu výzvy najdete zde.

 

 

Komunikační platforma KKO

Komunikační platforma KKO je součástí aktivity Kreativních voucherů. MK ČR připravuje v roce 2023 spuštění nové webové Komunikační platformy KKO, která využije doménu www.kreativnicesko.cz. Nebude se jednat o rozšíření stávajícího webového portálu, nýbrž o vytvoření portálu zcela nového, který pouze ponese stejný název a převezme část původního obsahu (články a fotografie). Dojde především ke změně vnitřní struktury webu a uživatelského rozhraní v souladu se současnými standardy daných strategií Digitální Česko.

Cílem tohoto projektu je vytvořit centrální místo v on-line prostředí, kde budou soustředěné veškeré informace o KKO. Portál bude mít informační a "osvětovou" funkci, bude sloužit k propojování aktérů KKO, ke komunikaci a propagaci KKO. Uživatelé se budou moci na portál obracet jako na centrální místo, kde jsou k dohledání nejaktuálnější a nejobsáhlejší informace o KKO v ČR. Web bude srozumitelně a přehledně informovat o aktualitách, o možnostech finanční i nefinanční podpory ze strany EU, státu, krajů, měst a dalších institucí. Na webu bude prezentována mimo jiné nová dotační výzva MK ČR Kreativní vouchery a Celostátní galerie kreativců, která bude obsahovat databázi kreativních profesionálů.

Portál se bude skládat ze tří hlavních funkčních částí, a to:

 1. Publikační a redakční portál s informacemi o současném dění v KKO (aktuality z domova i ze světa, sdílení praxe, přehled kreativních, inovačních center a klastrů v ČR, kalendář akcí, audio a video hub, materiály ke stažení, newsletter)

 2. Rozcestník podpory s informacemi o aktuálních podporách pro KKO (nabídka dotačních nástrojů, ale i nefinančních příležitostí pro KKO, poradenská a vzdělávací podpora, kontakty na odborníky v oblasti KKO)

 3. Kreativní vouchery a Celostátní galerie kreativců s informacemi o dotačním nástroji (informace a podmínky dotačního nástroje, instruktážní manuály, videa, databáze kreativních profesionálů)

 

 

Q & A - Kreativní vouchery

 1. Kdy budou kreativní vouchery spuštěny?
 • Vyhlášení první dotační výzvy na Kreativní vouchery pro rok 2023 je naplánováno na 1 Q. 2023.
 1. Výzva bude vyhlášena jako průběžná na celé období 3 let nebo bude vyhlašována pro každý rok zvlášť?
 • Je plánováno vyhlásit celkem tři výzvy, a to pro rok 2023, 2024 a 2025.
 • Pro každý rok bude alokována částka 200 mil. Kč a poskytnuto minimálně 1.000 voucherů.
 1. Bude stanovena minimální a maximální míra podpory?
 • Výše voucheru bude vypočítána z ceny zakázky mezi žadatelem a poskytovatelem služeb (kreativcem).
 • V současné době je stanovena 
  • minimální částka voucheru ve výši 50.000 Kč (může se měnit).
  • maximální částka voucheru ve výši 200.000 Kč.
 1. Budou moci kreativní vouchery využít i příspěvkové organizace?
 • Evropská komise stanovila, že kreativní vouchery mohou být poskytnuty jen malým a středním podnikům. 
 • Malý, střední podnik je posuzován podle kritérií, zda-li vykonává hospodářskou činnost, má méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR, dále je posuzována nezávislost, partnerství a propojenost podniku. Příspěvkové organizace jsou podřízeny svým zřizovatelům, z tohoto důvodu je nutné považovat je za propojené podniky se svým zřizovatelem a považovat je tak za podniky velké, neboť je 100 % kontrolovaná veřejným subjektem.
 • Vyjádření UOHS k posuzování příspěvkových organizací a malého, středního podniku ze dne 10. 2. 2022.
 1. Počet voucherů na region bude přidělen z národní úrovně? Podle jakého klíče?
 • Dotační nástroj bude administrován oddělením KKO.
 • V případě, že výše požadovaných částek potenciálně úspěšných žadatelů přesáhne alokovaný objem peněžních prostředků na daný rok, bude rozhodující datum dřívějšího podání žádosti. Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů bude stanovena finanční vyváženost podle procentuálního váženého průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji.
 1. Jak bude probíhat posuzování žádostí (např. dle pořadí nebo dle hodnotících kritérií)?
 • Kreativní vouchery mají být jednoduchý a nenáročný (avšak propracovaný) dotační nástroj.
 • Žádosti o poskytnutí voucheru budou posuzovány z formálního hlediska, jestli byla žádost podána včas, řádně, požadovaným způsobem, s formálními náležitostmi, s požadovanými přílohami, naplňuje účel stanovený v programu, způsobilým žadatelem, splňuje podmínky pro poskytnutí voucheru. Kvalita projektů nebude hodnocena.
 • V případě, že výše požadovaných částek potenciálně úspěšných žadatelů přesáhne alokovaný objem peněžních prostředků na daný rok, bude rozhodující datum dřívějšího podání žádosti. Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů bude stanovena finanční vyváženost podle procentuálního váženého průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji.
 1. Je finanční alokace na jednotlivé kraje pevná, bude možné v případě potřeby nebo nevyčerpání finančních prostředků přerozdělovat tyto prostředky mezi kraji?
 • Ano, nevyčerpané finanční prostředky bude možné alokovat do regionů, kde kapacita bude, opět se zachováním geografické a finanční vyváženosti.
 1. Bude jedna národní galerie kreativců nebo bude vytvořena pro každý region zvlášť? Pokud se bude tvořit jedna národní galerie, bude MK ČR oslovovat kreativce samo, nebo budou jednotlivé kraje vyzváni k poskytnutí údajů ze stávajících galerií? Případně jakým způsobem bude proveden přenos profilů kreativců z regionálních galerií do národní?
 • Bude vytvořena jedna Celostátní galerie kreativců. Tato galerie bude součástí (širšího) projektu Komunikační platformy KKO. Kreativní profesionál, který bude chtít být uveden v Celostátní galerii kreativců, si sám v on-line prostředí vytvoří jednoduchý profil. 
 • Kreativní profesionály bude možné kromě jiného filtrovat dle kraje a oborů působnosti.
 • Vzhledem k odlišným údajům v regionálních galerií kreativců nebude možné profily přehrát do celostátní galerie ani na ně uvést pouze odkazy.
 • Na kreativce bude cílena masivní propagace.
 1. Budou vyčleněny finanční prostředky na administraci dotačního titulu?
 • V rámci NPO jsou vyčleněny finanční prostředky spíše na podpůrné systémy, a to na nový elektronický administrativní systém pro příjem žádostí, dále na vznik a provoz Komunikační platformy pro KKO, na tvorbu vizuální identity nebo na vytvoření komunikační strategie a propagační kampaně.
 • Bohužel finanční prostředky z NPO nesmí nahrazovat opakující se výdaje rozpočtu členského státu, např. mzdy na zaměstnance, zároveň o tyto náklady nebude navýšen ani rozpočet MK ČR.
 1. Jakým způsobem budou zapojeny kraje?
 • Ministerstvo kultury by uvítalo, kdyby kraje sdílely jejich dobrou/špatnou praxi a pomohly s propagací tohoto dotačního nástroje.
 1. Budou oblasti KKO podporovány i po roce 2025?
 • Ano, oblasti KKO budou podporovány i po roce 2025, v současné době není rozhodnuto, jakým konkrétním nástrojem.
 • Potřeby odvětví ukáže mapování KKO, které bude probíhat od roku 2022 ve všech krajích ČR a také evaluace dotačního nástroje Kreativních voucherů.
 • Dotační nástroj Kreativních voucherů by měl po roce 2025 plynně přejít na Ministerstvo průmyslu a obchodu pod OP TAK - operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

 1. S kým máme komunikovat, pokud se chceme dále zapojit do přípravy implementace?
 • Nejvhodnější komunikace je přes příslušné oborové, profesní asociace nebo přes kraje.
 • Své dotazy posílejte na e-mail oddělení KKO - kko@mk.gov.cz.

Spojte se s námi