Nastavení cookies

Kontaktní osobou pro oblast mapování a sběru dat kulturního a kreativního sektoru ČR je Mgr. Adam Dvořák, ministerský rada pro oblast kulturních a kreativních odvětví (KKO), adam.dvorak@mk.gov.cz, +420 257 085 209.

Zcela zásadním limitem podpory KKO je absence komplexních dat o této oblasti. Mapování naráží na obecný problém České republiky v nedokonalém přehledu o stavu KKO na národní a regionální úrovni. Mapování je pak základní podmínkou, neboť většina veřejné podpory KKO se ve světě rozvinula právě v návaznosti na něj, jelikož poprvé zdůraznilo masivní ekonomické dopady kultury pro hospodářství, ale i pro sociální soudržnost.Českou republiku takovéto komplexní mapování teprve čeká, ačkoliv v minulosti již proběhly pokusy oblast kvantitativně i kvalitativně uchopit. 

Bez dostatečných dat následně není možné důkladně analyzovat potřeby KKO a jejich rozvoj je odkázán na kvalitativní analýzu a zahraniční zkušenost. Současně však není možné provádět mezinárodní srovnání. Ani regionální rozdíly nejsou kvantitativně uchopeny, neboť v některých krajích mapování ještě neproběhlo a ve zbytku nedochází k jeho pravidelnému opakování v určitém časovém intervalu, např. pěti let. Oblast KKO se přitom regionálně poměrně rychle vyvíjí. Díky své struktuře založené na jednotlivcích a mikropodnicích je KKO poměrně mobilní a může docházet k vnitrostátním i mezinárodním přesunům. V tom se KKO poměrně liší od tradičních oblastí ekonomiky.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního plánu obnovy na tvorbu strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory KKO (0232/2022)

Výzva patří v rámci

  • NPO pod komponentu 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, aktivitu: Rozvoj regionálních a kulturních center. 
  • Akčního plánu Strategie KKO pod opatření 4b.

Projednávání výzvy

  • Dne 21. 10. 2021 proběhlo veřejné projednávání všech aktivit MKČR v rámci NPO komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, včetně projektu dotační výzvy na vznik regionální strategie rozvoje a podpory KKO.
  • Dne 26. 10. 2021 proběhlo neveřejné projednání aktivit oddělení kulturních a kreativních průmyslů MK ČR v rámci NPO se státní správou, samosprávou a vybranými profesními asociacemi a agenturami. 
  • Dne 15. 12. 2021 proběhlo 1. neveřejné jednání neoficiální pracovní skupiny k mapování KKO složené ze zástupců krajů.
  • Dne 24.5.2022 se uskutečnilo  veřejné projednání návrhu dotační výzvy na tvorbu Regionální strategie a mapování kulturních a kreativních odvětví.  Zde naleznete prezentaci z projednání, zápis a vypořádání připomínek krajů.
  • Odkaz na vyhlášení výzvy zde.
Spojte se s námi