Nastavení cookies

Návrh na registraci církve/náboženské společnosti (dále jen "návrh na registraci") se podle § 27 odst. 2 zákona o církvích a náboženských společnostech (dále jen "zákon") podává písemně ve dvojím vyhotovení v českém jazyce. Veškeré doklady v jiném než českém jazyce musí být do českého jazyka přeloženy a tyto překlady musí být úředně ověřeny.

Okruh osob způsobilých podat návrh na registraci (členové přípravného výboru) je stanoven v § 10 odst. 1 zákona:

§ 10 odst. 1 zákona: "Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou svéprávné a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice (dále jen "přípravný výbor"). Členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své identifikační údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny."

V návrhu na registraci musí být podle tohoto ustanovení zákona uvedeny všechny identifikační údaje osob podávajících návrh na registraci podle § 3 písm. c) zákona (tj.  jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa, kde má fyzická osoba hlášen trvalý pobyt, v případě cizinců i údaj o jejich státním občanství) a tento návrh musí být těmito osobami podepsán, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Náležitosti návrhu na registraci jsou stanoveny v § 10 odst. 2 zákona. Doporučuje se podat návrh na registraci takto:

Předloží se text: "Návrh na registraci ............. (uvede se název církve/náboženské společnosti, která o registraci žádá)". Pod tímto textem se uvede např. text, že "Níže podepsaní členové přípravného výboru pro registraci ... opět název dané církve/náboženské společnosti ... podávají tímto návrh na registraci této církve/náboženské společnosti.". Dále se uvedou identifikační údaje každého ze členů přípravného výboru, ke kterým tito členové přípravného výboru připojí svůj podpis. Pod touto částí se uvede text: "Jménem přípravného výboru je zmocněn jednat ... (uvede se jméno a příjmení jednoho člena přípravného výboru).". Pod tento text se uvede datum a seznam příloh (1. základní charakteristika církve/náboženské společnosti, 2. zápis o založení církve/náboženské společnosti, 3. podpisové archy, 4. základní dokument podle zákona. Podpisy všech členů přípravného výboru v tomto návrhu na registraci musí být úředně ověřeny.

K příloze č. 1 návrhu na registraci: V textu této přílohy se uvede výstižně základní charakteristika církve/náboženské společnosti, jejího učení a poslání. Tento text nemusí být opatřen podpisy členů přípravného výboru.

K příloze č. 2 návrhu na registraci: V této příloze je zápis o založení církve/náboženské společnosti na území České republiky (např. z ustavující schůze, nebo zápis jednání přípravného výboru apod.). Všichni členové přípravného výboru zápis podepíší. Text přílohy č. 2 ani podpisy na ní nemusí být úředně ověřeny.

K příloze č. 3 návrhu na registraci: Přiloží se v originále a v jedné kopii podpisové archy obsahující seznam nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k církvi/náboženské společnosti, s uvedením jejich identifikačních údajů podle zákona (tj. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa, kde má fyzická osoba hlášen trvalý pobyt, v případě cizinců i údaj o jejich státním občanství).

Důležitá upozornění k příloze č. 3:

  • Na každém podpisovém archu musí být uveden totožný text, který uvádí plný název církve/náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobami hlásícími se k této církvi a náboženské společnosti.
  • Osobou hlásící se k církvi/náboženské společnosti se rozumí výhradně osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti k ní přináleží, nikoli např. osoba sympatizující s církví/náboženskou společností nebo osoba souhlasící či sympatizující se založením dané církve/ náboženské společnosti.
  • Název církve/náboženské společnosti uvedený na podpisových arších musí být totožný s názvem v návrhu na její registraci (viz § 10 zákona).
  • Všechny kolonky kromě kolonky "Podpis" je třeba vyplnit čitelně (nejlépe hůlkovým písmem), protože nejen neúplně vyplněné údaje, ale i údaje nečitelně vyplněné nemohou být při kontrole správnosti podpisových archů nebo při kontrole podle § 14 odst. 1 až 3 zákona uznány.
  •  Ministerstvo kultury je v řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti správcem osobních údajů podle ustanovení § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ministerstvo kultury má povinnost zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou. Tuto povinnost plní v dokumentu Registrace církví a náboženských společností a evidence změn – ochrana osobních údajů. Upozorňujeme, že přípravný výbor, případně jím pověřené osoby, které shromažďují údaje na podpisové archy, tak musí činit v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

 

K příloze č. 4 návrhu na registraci: Touto přílohou je základní dokument, jehož obsah stanovuje zákon v § 10 odst. 3. Při vyplňování tohoto základního dokumentu Vám pomůže metodický návod (soubor doc, 69.5 kB).

K příloze č. 5: Tato příloha obsahuje čestné prohlášení církve/náboženské společnosti, že činnost církve/náboženské společnosti neodporuje podmínkám stanoveným v § 5 zákona. Na textu této přílohy se opět uvedou jména a příjmení všech členů přípravného výboru, kteří se na tuto přílohu podepíší. Jejich podpisy nemusí být úředně ověřeny.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Metodický návod.doc, 71.5 kB
Spojte se s námi