Nastavení cookies

Výsledky dotačního řízení: protokol z hodnocení projektů, tabulky s výsledky

Vzorové rozhodnutí –  podmínky publicity, vykazování, vyúřtování

Vyhlašovací podmínky výzvy: Výzva č. 313/2023

Termín pro podání závěrečné monitorovací zprávy, včetně vyúčtování projektu, soupisu profesionálů a čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů – 31. 7. 2024 do 23:59.

Závěrečná monitorovací zpráva se podává prostřednictvím Dotačního portálu MK: sekce „Realizace projektu“ > „Monitorovací zprávy“.  Vyúčtování se nahrává jako „Soupiska účetních dokladů“ do DPMK: sekce „Realizace projektu“ > „Účetní doklady“.

Závěrečné monitorovací zprávy lze od 24. 5. 2024 podávat.

! Při vyplňování a podávání závěrečné monitorovací zprávy postupujte podle Podrobného návodu (ke stažení) !

Seznam povinných příloh závěrečné monitorovací zprávy:

Název

Typ

Druh

Formát

el.podpis

„Reg. číslo projektu“ Seznam KKS

Jiný dokument

Soubor

.xlsx

Ne

„Reg. číslo projektu“ Čestné prohlášení

Jiný dokument

Soubor

.pdf

Ano

„Reg. číslo projektu“ ZMZ

Monitorovací zpráva

Šablona

.pdf

Ne

„Reg. číslo projektu“ Závěrečná monitorovací zpráva

Monitorovací zpráva podepsaná

Soubor

.pdf

Ano

Příloha povinná jen pro ty příjemce dotace, za něž podává závěrečnou monitorovací zprávu osoba na základě plné moci

Název

Typ

Druh

Formát

el.podpis

„Reg. číslo projektu“ Plná moc

Jiný dokument

Soubor

.pdf

Ano

Vykazování 2024 – formuláře ke stažení:

Formulář vyúčtování

Vzorově vyplněný formulář vyúčtování – plní funkci návodu k vyplnění vyúčtování

Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

Seznam podpořených KKS – formulář pro vykazování podpořených osob
V případě, že se Vám nepočítají hodnoty a nepropisují na listu Souhrn pro vykazování, je nutné zkontrolovat, zda jsou všechna políčka vyplněna správně, úplně a dle instrukcí. V případě, že jste vše zkontrolovali a list Souhrn pro vykazování není vyplněn či vykazuje chyby, kontraktujte MK. Do ZMZ je třeba odevzdat úplně vyplněný formulář se správně vyplněným listem Souhrn pro vykazování. Do listu Souhrn pro vykazování nevyplňujte žádné hodnoty ručně.

Při vyúčtování, vykazování a zpracování závěrečné monitorovací zprávy se řiďte Rozhodnutím o poskytnutí dotace, zejména Podmínkami použití dotace (body 1-9), Podmínkami vykazování (body 10-15), Podmínkami provedení změn v projektu a vracení dotace (body 16-19) a Povinnostmi publicity (body 20-21).

Počet podpořených osob a předepsanou Strukturu dotace – I. Lektorské honoráře, II. Další přímé náklady projektu, III. Náklady nepřímé (režijní) – je nutné dodržet, žádost o změnu je možné podat nejpozději dne 7. 6. 2024 v DPMK: sekce „Žádosti o změnu/odstoupení“ (žádost není nutné posílat datovou schránkou).

On-line seminář pro příjemce dotace k podání závěrečných monitorovacích zpráv:

v úterý 4. 6. 2024 14–16  https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mbe0c58dd7ef87c6fc130873d68244afb

ve středu 12. 6. 2024 10–12  https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=me79c08878e6063f590551cf9f75746f9

Kontakty:

Mgr. Anna Hejmová, Ph.D., 770 173 040, anna.hejmova@mk.gov.cz

Mgr. Tereza Sieglová, 257 085 342, tereza.sieglova@mk.gov.cz - konzultace v technické oblasti - práce s DPMK

Kreativním učením se rozumí vzdělávání, ve kterém jsou umění a tvůrčí aktivity vědomě a cíleně užívány k rozvoji kompetencí, afektivních a kognitivních schopností, dovedností a znalostí dětí i dospělých. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení se vytváří bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání a nastavuje rovné příležitosti u každého žáka tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita (kreativita).

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj kulturních kompetencí, samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti žáků na aktuálním kulturním dění a jejich zájmu o kulturní aktivity obecně.
Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu.
Cílem výzvy je podpořit projekty, které mají potenciál přinést nové impulzy a dlouhodobě rozvinout spolupráci oblasti umění s odvětvím vzdělávání na poli kreativního učení dětí a mládeže.
Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a další profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný počet podpořených pracovníků kulturního a kreativního sektoru ve výzvě Kreativní učení je 200 osob pro rok 2023 a 350 osob pro rok 2024.

 

Číslo výzvy 0313/2022
Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Iniciativa Status umělce a umělkyně
Termíny výzvy Zveřejnění výzvy: 26. 4. 2023
Žádosti je možné podávat v období:
od 28. 4. 2023 13:00 do 29. 5. 2023 15:00
Období realizace Podpořené projekty musí být realizovány v období nejdříve od 1. 9. 2023 a nejpozději do 30. 6. 2024.
Alokace 100 mil. Kč
Oprávnění žadatelé Právnické osoby s výjimkou státních příspěvkových organizací, sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby.
V okruhu č. 4 nejsou oprávněnými žadateli knihovny, pro které je určena výzva 0312/2023 Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovníky KKS.
Indikátory výzvy Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru. / Podpora lektorů kreativního vzdělávání a dalších profesionálů rozvíjejících své znalosti a dovednosti v této oblasti.
Garant výzvy Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví
Vyhlašovací podmínky Výzva č. 313/2023
Odkaz pro elektronické podání žádosti https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Odkaz pro elektronické podání žádosti: https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Spojte se s námi