Nastavení cookies

Status umělce a umělkyně Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru Digitalizace kulturního a kreativního sektoru Kreativní vouchery 

 

                                                    logo npo mkcr eu.png

Aktuality a informace pro žadatele

Vyhlášení 3. výzvy: 29. 11. 2023; pro projekty s dobou realizace 1. 1.–31. 12. 2024
Příjem žádostí: 1. 12.–8. 1. 2024
Text 3. výzvy: Vyhlašovací podmínky

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu MK v období od 1. prosince  2023 do 8. ledna 2024.

Dotační portál MK: https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Žadatel se musí registrovat jako FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKAJÍCÍ, výzva, kde lze založit žádost, se zobrazí po registraci a prvním přihlášení.

Podrobný návod k podávání žádostí přes DPMK - ke stažení

Tato výzva je pro žadatele, kterým bylo již dvakrát poskytnuto stipendium v rámci Programu na poskytování příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. Umožňuje rovněž realizaci studijních pobytů pro věkovou kategorii osob nad 35 let (k podpoře osob do 35 let slouží každoročně vyhlašovaný Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury).

Cíl výzvy a cílová skupina

Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce / umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru. Tato výzva je určena na podporu individuálních tvůrčí a studijní projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů / příjemců dotací. Zaměření výzvy bylo definováno v kontextu podmínek Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní činnost, který MK realizuje od roku 2008 na základě § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci implementace NPO MK výrazně rozšiřuje okruh potenciálních příjemců podpory a zaměřuje se primárně na umělecké obory s nejvyšší dlouhodobou poptávkou po dotačních programech určených pro fyzické osoby. Nabídka podpory tvůrčích projektů je otevřena pro oblast výtvarného umění. Nabídka podpory studijních pobytů je otevřena pro obory hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a umělecká řemesla. Výzva není určena pro projekty z oblasti filmu.

Tvůrčí projekty v oblasti výtvarného umění

Podpora tvůrčích projektů v oblasti současného vizuálního umění – vytvoření uměleckého díla, je určena pouze žadatelům, kterým již bylo 2× poskytnuto stipendium v Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury.

Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu projektů v délce od 5 do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Maximální částka, o niž lze žádat, je 200.000 Kč.

Studijní projekty

Podpora studijních pobytů, projektů celoživotního vzdělávání je určena autorům, umělcům, výkonným umělcům a odborným pracovníkům, působícím v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, výtvarného umění a uměleckých řemesel. Dalším cílem je umožnit studijní pobyt také neprofesionálům, kteří mají zájem o studium ve výše uvedených oblastech. Tato výzva je zaměřená na věkovou kategorii osob nad 35 let (k podpoře osob do 35 let slouží každoročně vyhlašovaný Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. Žadatelé mohou žádat o podporu projektů v délce od 2 týdnů do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Maximální částka, o niž lze žádat, je 100.000 Kč.

Účelem výběrového dotačního řízení studijní pobyty – celoživotní vzdělávání je poskytnutí dotací na individuální vzdělávací program formou studijních pobytů v podobě nabytí komplexních znalostí a vědomostí, popřípadě jejich prohloubení ve výše uvedených uměleckých oblastech, a to nejen v tuzemském, ale také mezinárodním rozsahu (tj. rozvinutí kompetencí a posílení mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností). Účelem Programu je rovněž zpřístupnění kultury pomocí studijních pobytů osobám, které se dlouhodobě nepohybují v oblasti umění a které mají zájem se v těchto oblastech vzdělávat uvedenou formou.

Tematické okruhy

  • Individuální tvůrčí projekty – výtvarné umění
  • Individuální studijní projekty

Aktivity jsou v souladu s naplňováním Státní kulturní politiky 2021–2025+ (především kapitola Cíl 1: Zvyšování dostupnosti a přístupnosti kultury, Cíl 3: Rozvoj živého umění a Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021–2025 (např. kapitola 2.1 Struktura kulturních a kreativních odvětví).

 

Číslo výzvy

0318/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 29. 11. 2023

Žádosti je možné podávat prostřednictvím Dotačního portálu MK

Podávání žádostí od 1. 12. 2023 do 8. 1. 2024

Období realizace

Podpora bude poskytována na projekty realizované v roce 2024.

Alokace

5 mil. Kč

Oprávněný žadatel

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob

– pracovníků kulturního a kreativního sektoru při realizaci vlastních uměleckých a vzdělávacích projektů

Odhadovaný počet podpořených osob za celou sérii výzev: 180

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

logo npo mkcr eu.png
Spojte se s námi