Nastavení cookies

Veřejná konzultace Evropské komise k návrhu Pokynů k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců
Veřejná konzultace Evropské komise týkající se Seznamu sledování padělání a pirátství ve třetích zemích
Regionální konference o duševním vlastnictví v digitální ekonomice pro malé a střední podniky (MSP): Mastering the Game (3.0) on Business and Legal Issues for Video Game Industry Players 6. a 7. září 2021
Veřejná konzultace k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Data Governance Act)
Dotazník HCCH–WIPO o praktických problémech mezinárodního práva soukromého ve sporech tykajících se práv duševního vlastnictví
Světový den duševního vlastnictví - 26. duben 2021
Veřejná konzultace Evropské komise k dostupnosti jiných než tištěných děl ve formátech přístupných pro osoby se zdravotním postižením
Veřejná konzultace EK o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích
Cílená konzultace Evropské komise k čl. 17 určená účastníkům jednání se zástupci dotčených stran (dialogu stakeholderů) k článku 17 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Akční plán pro duševní vlastnictví
Světový den duševního vlastnictví – 26. duben 2020
Prodloužení veřejné konzultace k problematice výkonu práv výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví
Výzva Evropské komise k účasti dotčených subjektů v dialogu o uplatňování článku 17 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Veřejná konzultace o právech výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví
Druhé kolo veřejné konzultace k novému strategickému plánu EUIPO SP2025
Zahájení prací na implementaci dvou nových autorskoprávních směrnic EU
Nařízení o přeshraniční přenositelnosti účinné od 1. srpna 2019 na území celého Evropského hospodářského prostoru
Evropský portál agorateka - přehled legálních nabídek obsahu online
Seminář o aktuálních tématech autorského práva - 26. dubna 2019
Novela autorského zákona č. 50/2019 Sb.
Veřejná konzultace k novému strategickému plánu EUIPO 2025
Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o výsledcích své veřejné konzultace k opatřením pro další zlepšení efektivity boje proti nezákonnému obsahu online.
Veřejná konzultace k hodnocení činnosti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v oblasti prosazování práva a činnosti Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví(Observatoře) (nařízení č. 386/2012)
Veřejná konzultace Evropské komise k opatřením pro další zlepšení efektivity boje proti nezákonnému obsahu online
Světový den duševního vlastnictví – 26. duben 2018
Doporučení Evropské komise o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online, C(2018) 1177 final
Veřejná konzultace Evropské komise k Seznamu sledování padělků a pirátství (Counterfeit and PiracyWatch List)
Sdělení Evropské komise k některým aspektům směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví
Nařízení a směrnice k provedení Marrákešské smlouvy zveřejněny v Úředním věstníku EU
Sdělení Evropské komise k nelegálnímu obsahu online
Výzva EUIPO – granty na zvyšování povědomí o přínosech práv duševního vlastnictví
Nařízení o přeshraniční přenositelnosti zveřejněno v Úředním věstníku EU
Veřejná konzultace Evropské komise ke směrnici o ochraně databází
Konzultace Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví k osiřelým dílům
Evropská komise zveřejnila tzv. druhý copyrightový balíček
Databáze osiřelých děl v češtině
Výzva EK k předkládání návrhů – zvýšení povědomí o přínosech duševního vlastnictví 

Evropská komise (EK) ve spolupráci s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) zveřejnila dne 16. ledna 2015 výzvu k předkládání návrhů projektů ke zvýšení povědomí o hodnotě a přínosech duševního vlastnictví. 

Veřejná konzultace - Ochrana a vymáhání práv ve třetích zemích

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights) ve spolupráci s Evropskou komisí zahájilo dne 10. března 2014 veřejnou konzultaci.  

Prodloužení veřejné konzultace Evropské komise k přezkoumání unijní úpravy autorského práva

Evropská komise vyhlásila dne 5. prosince 2013 veřejnou konzultaci související s přezkumem právní úpravy autorského práva v rámci Evropské unie (unijní úpravy autorského práva).

Poslanecká novela autorského zákona č. 156/2013 Sb.

Dne 1. července 2013 nabyl účinnosti  zákon č. 156/2013 Sb.(pdf59 kB), kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Marrakéšská smlouva o usnadnění přístupu nevidomých k autorskoprávně chráněným dílům přijata

Za účasti 186 členských států Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a řady nevládních organizací byla na diplomatické konferenci v marockém Marrakéši přijata dne 27. června 2013 historická mezinárodní smlouva o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení.  

Česká republika podepsala Pekingskou smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

V pondělí 29. dubna 2013 v sídle Světové organizace duševního vlastnictví WIPO v Ženevě velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při Evropské úřadovně OSN K. Sequensová podepsala jménem našeho státu s výhradou ratifikace mezinárodní smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, která byla přijata loňského roku na diplomatické konferenci v Pekingu.  

Návrh novely autorského zákona předložen vládě

Ministerstvo kultury předložilo vládě k projednání návrh novely autorského zákona. Cílem novely je transponovat do českého právního řádu dvě směrnice Evropské unie přijaté v uplynulých dvou letech, a sice směrnici o prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám a směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.  

Záznam z jednání k novele AZ 22.5.2012

Dne 22. května 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona (AZ) uskutečnilo další z plánovaných jednání. Jeho předmětem byla diskuse ke zbývajícím návrhům dosud neprojednaným v rámci dřívějších tematicky zaměřených jednání.

Záznam z jednání k novele autorského zákona „osiřelá díla II.“

Dne 16. května 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Jeho předmětem byla diskuse k návrhům týkajícím se problematiky osiřelých děl.

Záznam z jednání k novele AZ - kolektivní správa práv 4. 5. 2012

Dne 4. května 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Jeho předmětem bylo pokračování diskuse k návrhům týkajícím se problematiky kolektivní správy práv, tedy ustanovení hlavy IV AZ a ustanovení souvisejících. Jednání navázalo na diskusi k tomuto tématu dne 10. dubna 2012.

Záznam z jednání k novele AZ – knihovní licence II – 27.4.2012

Dne 27. dubna 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Předmětem bylo pokračování diskuse k návrhům týkajícím se tzv. knihovní licence, tedy především ustanovení § 37 AZ a ustanovení souvisejících (první jednání k tomuto tématu se konalo 12. března 2012).

Záznam z jednání k novele AZ – náhradní odměny II – 18.4.2012

Dne 18. dubna 2012 se v rámci přípravy novely autorského zákona uskutečnilo další z plánovaných tematických jednání. Jeho předmětem byla diskuse k návrhům týkajícím se problematiky tzv. náhradních odměn, tedy především ustanovení § 25 AZ a ustanovení souvisejících. Jednání navazovalo na jednání o tomtéž tématu uskutečněné dne 5. 3. 2012.

Záznam z jednání k novele AZ – kolektivní správa práv – 10.4.2012

Záznam z jednání k novele AZ – licence pro zdravotně postižené – 2.4.2012

Záznam z jednání k novele AZ – opětný prodej – 23.3.2012

Záznam z jednání k novele AZ – knihovní licence – 12.3.2012

Záznam z jednání k novele AZ – náhradní odměny – 5.3.2012

Záznam z jednání k novele AZ – prodloužení doby ochrany – 20.2.2012

Záznam z jednání k novele AZ - osiřelá díla - 6.2.2012

Záznam z úvodního jednání k přípravě novely AZ – 31.1.2012

Dotazníkový průzkum – dostupnost informací o autorském právu

Podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona

Informativní stanovisko odboru autorského práva Ministerstva kultury k nárokování odměn za užívání autorádií ve služebních vozech ze dne 16. 12. 2011

 

 

Spojte se s námi